สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559”

h 001สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559”

 

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน

“วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559”

s 59

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ กรมการข้าว เกษตรกลาง บางเขน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559”ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 ภายใต้แนวคิด “ข้าวเป็นอาหารล้ำค่า ชาวนาคือคุณค่าของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่กิจการด้านข้าวและชาวนาของประเทศ พร้อมรำลึกถึงความสำคัญของข้าวและให้ความสำคัญด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวนาไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ที่เห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ขณะเดียวกันยังเป็นการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวสู่สาธารณะ อีกทั้งยังเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการและความก้าวหน้าด้านการวิจัยและการพัฒนาข้าวของภาครัฐ เอกชน และชาวนา เพื่อโชว์ศักยภาพข้าวไทยสู่สากล

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยในโซนแรกมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวนาและแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านข้าว และโครงการพระราชดำริด้านข้าว โซนที่ 2 จัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาข้าวและชาวนาไทย ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง” โดยนิทรรศการผลงานที่กรมการข้าวจะแสดง ได้แก่ ไรซ์แม็บ (Rice map) พันธุ์ข้าวอายุสั้นพันธุ์ กข41 กข43 และกข61 การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง การลดต้นทุนการผลิตข้าว ปริมาณการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว การสร้างมูลค่าเพิ่ม นิทรรศการนาแปลงใหญ่ และนิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนา นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ข้าวชุมชน มหาวิทยาลัย สมาคมข้าวที่เกี่ยวข้องฯ หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย และภาคเอกชน เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและผลงานวิจัยด้านข้าวที่น่าสนใจมากมาก อาทิ เทคโนโลยีการปลูกพืชใช้น้ำน้อยสู้วิกฤติภัยแล้ง การปรับปรุงบำรุงดินในข้าว การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพและข้าวอินทรีย์ครบวงจร การทำนาลดต้นทุนแบบล้มซัง ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อการเกษตร โครงการน้องข้าวหอมและโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตแก้วิกฤติภัยแล้ง ข้าวไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหารและต้านภัยแล้ง การจัดแสดงพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของแต่ละภูมิภาค พันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เป็นยารักษาโรค และพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในประวัติศาสตร์ เป็นต้น

ส่วนโซนที่ 3 จัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ  เครื่องหยอดข้าวแห้ง  เครื่องหยอดข้าวงอก เครื่องเกี่ยวนวดข้าว เครื่องอบและเครื่องคัดเมล็ดข้าว เครื่องสีข้าวศูนย์ข้าวชุมชน เป็นต้น รวมถึงการเสวนาทางวิชาการ 2 หัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ วันที่ 4 มิ.ย. หัวข้อ “ทางเลือกทางรอดในการทำนาในยุค 4G” และในวันที่ 5 มิ.ย. หัวข้อ “เส้นทางสู่ชาวนามืออาชีพ (ชาวนาเงินล้าน)” พร้อมจัดแสดงพิธีทำขวัญ พระแม่โพสพ มีกิจกรรมสาธิตการทำนาด้วยวิธีดำนา วิธีหว่านและโยนกล้าโดยยุวเกษตรกร สาธิตเมนูอาหารจากข้าวที่มีชื่อเสียง 4 ภาค สาธิตและฝึกอบรมอาชีพด้านการแปรรูปข้าว ผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้ด้านการผลิตข้าวในแปลงเกษตรสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และยังมีกิจกรรมบันเทิงและการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารด้วย

ขณะเดียวกัน ในปีนี้กรมการข้าวได้จัดขึ้นในส่วนภูมิภาคพร้อมกันในวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกด้วย.

สุรชัย ดีรื่น : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ ข่าว