สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงดำนาณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

h 001สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

a 001 s

a 002 s

            เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดำนา โดยทรงรถปักดำแบบนั่งขับ ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

โดยมีนายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลรายงานการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยภาพรวม และแผนการเตรียมการดูแลเกษตรกรสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559-2560

พร้อมด้วยนายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวและคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารกรมการข้าว อาทิเช่น นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่นผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมถวายรายงานผลการดำเนินงานและนิทรรศการ

ในการนี้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีถวายรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับผลผลิตของแปลงสาธิตการเกษตรในปีที่ผ่านมา (กิจกรรมการปลูกพืชในนา ปี พ.ศ. 2558- 2559)

- กิจกรรมการปลูกข้าวในฤดูฝนปี 2558 ดำเนินการปลูกข้าวหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 ด้วยวิธีใช้รถปักดำแบบนั่งขับ เก็บเกี่ยวเมื่ออายุข้าว 138 วัน หลังเก็บเกี่ยวดำเนินการลดความชื้นและทำความสะอาดข้าวเปลือก ได้ผลผลิต การปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ได้ 1,500 กิโลกรัม การปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีได้ 2,000 กิโลกรัม

- กิจกรรมพืชหลังนาฤดูแล้งปี 2559 ได้ดำเนินการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 ได้ผลผลิต 1,500 ฝัก การปลูกถั่วเขียวและถั่วพุ่มของกรมวิชาการเกษตรเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยสด ปรับปรุงบำรุงดิน

โอกาสนี้ นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯทรงเก็บผลผลิตทางการเกษตรบนคันนา อาทิข้าวโพด บวบเหลี่ยม ถั่วฝักยาว และฟักเขียวเป็นต้น

สุรชัย  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน