สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงเปิดงานเกษตรร่วมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

h 2.08.59สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงเปิดงานเกษตรร่วมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯทรงเปิดงานเกษตรร่วมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครนายก

2.08.59 s

            เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

โดยมีนายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าวเฝ้ารับเสด็จฯ ถวายรายงานผลการดำเนินงานและนิทรรศการ

ในการนี้นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีถวายรายงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

1. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อการบริโภค ได้ดำเนินการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ผลิตในฤดูนาปี 2558 จำนวน 3,700 กิโลกรัม โดยจัดแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1  มอบให้โรงเรียนทหารการสัตว์ จำนวน 700 กิโลกรัม

ส่วนที่ 2 มอบให้กลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจพอพียงบ้านมาบช้างวังไทรพัฒนา จำนวน 1,000 กิโลกรัม

ส่วนที่ 3 มอบให้ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองตะลุมพุก จำนวน 2,000 กิโลกรัม

สำหรับการดำเนินงานในฤดูนาปี 2559 ได้ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และได้เพิ่มพื้นที่ดำเนินการปลูกข้าว 10 ไร่ เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมแปลง

2. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ถ่ายทอดความรู้ โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและนักเรียนทหารการสัตว์ ได้ดำเนินการร่วมมือกันถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยวิธี การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไปพร้อมกับการทำแปลงนาสาธิต เกี่ยวกับเรื่องพันธุ์ข้าว การปักดำ การตรวจตัดข้าวปน การจัดการบริหารศัตรูข้าว วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว สนับสนุนแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการบริโภค การเกษตรที่ดีและเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

พร้อมกันนี้ นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ถวายรายงาน ในหัวข้อ การสนับสนุนต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสู่ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน ทำให้เกิดช่องทางอาชีพ สร้างกลุ่มงาน และสร้างรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่กลุ่มเกษตรกร และผู้ที่สนใจ อาทิเช่น

 - ข้าวเปลือกสามารถต่อยอดโดยนำมาผ่านกระบวนการสี นำรำข้าวมาผ่านกระบวนการบีบเย็นด้วยเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าว เพื่อให้ได้ “น้ำมันรำข้าว” ซึ่งมีมูลค่า คุณประโยชน์สูงในทุกมิติ อีกทั้งนำน้ำมันรำข้าวมาขยายผลได้ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพอีกเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น วิธีการทำสบู่น้ำมันรำข้าว และลิปบาล์ม เป็นต้น

 - ข้าวสารนำมาผ่านเครื่องโม่ เป็นแป้งข้าว เพื่อแปรรูปเป็นขนมจีนเส้นสด และหากนำมาอบแห้งเป็นขนมจีนเส้นอบแห้ง จะช่วยเพิ่มมูลค่าและการเก็บรักษา เพื่อขยายผลสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อไป

 - ฟางข้าวนำมาแช่น้ำ ผ่านเครื่องตีเยื่อกระดาษ เพื่อทำกระดาษฟางข้าว จัดเป็นวัตถุดิบขยายผลงานฝีมือต่าง ๆ ที่ทำจากกระดาษฟางข้าว เช่น โคมไฟและงานศิลปะต่าง ๆ เป็นต้น โดยจะสนับสนุนแผนขยายผลคู่ขนานกับโครงการดังกล่าว ต่อไปทั่วประเทศอีกด้วย

สุรชัย  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน