สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิด “งานกาชาด ประจำปี 2561”

h 23.11.2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯทรงเปิด “งานกาชาด ประจำปี 2561”

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯทรงเปิด “งานกาชาด ประจำปี 2561”

m 23.11.61a s

m 23.11.61 s

 

                เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด
งานกาชาด ประจำปี
2561 “125 ปี
สภากาชาดไทย  ร้อยดวงใจ  ส่งต่อการให้ที่งดงาม”
  ณ   พลับพลาพิธี  หน้าหอสมุดประชาชน
สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 5 กรุงเทพมหานคร

                ในการนี้ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   อาทิเช่น   นายอนันต์  สุวรรณรัตน์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
กรมการข้าว
เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมเข้าร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

        สำหรับงานกาชาดประจำปีนี้ เป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลที่สภากาชาดไทย  ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  นับตั้งแต่ปี ๒๔๖๖   จนถึง
ปัจจุบัน   จะมีเว้นว่างในบางปี   ตามสถานการณ์ของบ้านเมือง   โดยปีนี้งานกาชาดจัดขึ้นภายใต้
แนวคิด "๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม" ในสวนสวยใจกลางกรุงเทพมหานคร
ด้วยรูปแบบย้อนอดีตของการจัดงานกาชาด  ในยุคสมัยก่อนที่ได้รวบรวมความบันเทิง   และความ
สนุกสนานมากมาย  แต่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของกิจกรรม   รื่นเริงเพื่อการกุศลที่ให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสภากาชาดไทย

         สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ นี้ ประกอบด้วย การแสดง
นิทรรศการ พระบรมราชูปถัมภก ๖ แผ่นดิน ๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
ร้านโครงการส่วนพระองค์  กระบวนรถแห่กาชาด   การจัดแสดงนิทรรศการว่าวไทยโบราณ  การ
ประกวดขวัญใจงานกาชาด การออกร้านจำหน่ายสินค้า  การแสดงจากศิลปินจากทุกค่ายทุกสังกัด
สารพันโชว์หลากหลายบนเวทีกลาง การสอยดาว เสี่ยงโชค ชิงรางวัล จากหน่วยงานที่ร่วมออกร้าน
ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ กว่า ๔๕ หน่วยงาน

             ภายในงาน พบกับตู้บริจาคขนาดใหญ่ที่บอกเล่าภารกิจทั้ง ๔ ด้าน ของสภากาชาดไทย
ประกอบด้วย  การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย  การบรรเทาทุกข์ และประชานามัย
พิทักษ์ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ให้ประชาชนทุกท่านได้ร่วมบริจาคเงินผ่าน
ตู้บริจาคดังกล่าว และบอกบุญในสื่อสังคมออนไลน์ด้วย
“ทำดีพี่ขอแชร์” เพื่อหารายได้โดยเสด็จ
พระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย “เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานกาชาดประจำปีที่สวนลุมพินี”

     สภากาชาดไทยจึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมบันทึกภาพแห่งความทรงจำ ทบทวนความประทับใจ
และสร้างความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑  ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ ๔ กรุงเทพมหานคร
เดินทางสะดวกไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู   รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อ
บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตาม
ภารกิจของสภากาชาดไทย

       ในส่วนของกรมการข้าว จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากข้าวเพื่อสุขภาพ (ข้าวปลอดภัย –
ข้าวอินทรีย์)   อาทิเช่น   ข้าวกล้องหอมมะลิ  ข้าวทับทิมชุมแพ  ข้าวเหนียวดำลืมผัว  ข้าวสามสี
ข้าวเจ็ดสี สินค้าแปรรูปจากข้าว อาทิเช่น จมูกข้าวกล้องพร้อมดื่ม น้ำข้าวหอม (ทำจากข้าวลืมผัว)
ไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก เวชสำอางค์นาโน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

                  นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน