สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

h13.11.61สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

n13.11.61As

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

โดยมี นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารข้าราชการกรมการข้าว อาทิเช่น นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง  นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นายอภิชาติ  ลาวัณย์ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อม กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ถวายรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการปลูกข้าว ในฤดูนาปี พ.ศ. 2561

- กิจกรรมที่ 1 การปลูกข้าวในฤดูนาปี 2561 เพาะกล้าข้าววันที่ 1 สิงหาคม 2561 บนถาดเพาะกล้า สำหรับปักดำด้วยเครื่องปักดำ นำไปปักดำเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เมื่อกล้ามีอายุ 15 วัน ด้วยรถปักดำแบบเดินตามชนิด 6 แถว อัตรากล้าข้าว จำนวน 50 ถาดต่อไร่ การปลูกข้าวในครั้งนี้เป็นการศึกษาการผลิตข้าวพันธุ์ กข 43 แบบอินทรีย์ ด้วยการเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 2 ชนิด ได้แก่

    1) การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ พด.1 จากสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ ละ 50 กิโลกรัม/ไร่ รวมเป็น 100 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อข้าวมีอายุ 20 วัน และ 45 วัน ดำเนินการในแปลงที่ 1, 2, 3 และ 4 รวมพื้นที่ 4.13 ไร่

    2) การใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านวังไทรมาบช้าง หมู่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก แบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ ละ 50 กิโลกรัม/ไร่ รวมเป็น 100 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อข้าวมีอายุ 20 วัน และ 45 วัน ดำเนินการในแปลงที่ 5, 6, 7 และ 8 รวมพื้นที่ 3.92 ไร่ ขณะนี้ข้าวในแปลงนา มีอายุ 105 วัน พร้อมเก็บเกี่ยว

- กิจกรรมที่ 2 การปลูกพืชไร่และพืชผักบนคันนา

    เพื่อเพิ่มรายได้ โดยปลูกพืชไร่และพืชผัก ได้แก่ ข้าวโพดข้าวเหนียวทับทิม ข้าวโพดข้าวเหนียวแฟนซี ข้าวโพดหวาน รวมผลผลิตที่ได้ 240 ฝัก ฟักทอง ฟักทองบัตเตอร์นัทลูกดำ พริกขี้หนูจินดา มะเขือเปราะ มะเขือไข่เต่า กระเพรา โหรพา ยี่หร่า บวบเหลี่ยม น้ำเต้า ถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวม่วง และแฟงปิ่นทอง มีผลผลิตรวม 520 กิโลกรัม ผลผลิตได้มอบให้โครงการอาหารกลางวันแก่ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา และโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม โรงเรียนวัดเขาน้อย และแจกจ่ายให้ประชาชนที่อยู่ใกล้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

   การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโดยการสร้างระบบนิเวศวิศวกรรมในแปลงนา (Ecological Engineering) ด้วยการปลูกพืชล้มลุกให้ดอกสีเหลือง ได้แก่ ปอเทือง และบานบุรี เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของศัตรูธรรมชาติ โดยปราศจาก การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าว  

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน