สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน พระราชวโรกาส ให้ผู้แทน กระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

27.09.61 1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทาน พระราชวโรกาสให้ผู้แทน กระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2561

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทาน พระราชวโรกาส
ให้ผู้แทน กระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
เพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2561

page01


         เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานพระราชวโรกาส ผู้เกษียณอายุราชการกราบบังคมลา ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
           โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำคณะผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้สนองงานตามพระราชดำริ ของใต้ฝ่าละอองพระบาทมาโดยตลอด
          ในการนี้ นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นางพรรณี ทองเกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว นางวิชชุดา รัตนากาญจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอารักขาข้าว นายบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว และนางสมทรง โชติชื่น ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมข้าว เป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกรมการข้าว เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ...คนข้าวทรงคุณค่ายิ่ง เคียงคู่แผ่นดินไทยให้ยั่งยืนสืบไป...

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน