สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 43” ประจำปี 2561

xxสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 43” ประจำปี 2561

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดงาน
“วันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 43” ประจำปี 2561

collage

collage2

            เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดงาน “งานวันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส
โดยมี นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วย

นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าวและข้าราชการผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ กรมการข้าว ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมถวายรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญในพื้นที่ภาคใต้

ในปีนี้กรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การจัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “คนไทยรวมใจข้าวไทย 4.0” “มองจากฟ้าคือตาพ่อ” ซึ่งได้ยก พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการโคกกูแว จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2536 

“ข้าวต้องปลูก เพราะอีก 20 ปี ประชากรอาจจะ 80 ล้านคน ข้าวจะไม่พอ

เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไร ประชากรคนไทยไม่ยอม คนไทยต้องมีข้าว

แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทย จะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้ เราต้องปลูก...”

ในการนี้ได้ถวายรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการในพื้นที่ดังนี้ โครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2561 พื้นที่ดำเนินการ บ้านสะหริ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลโฆษก อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ 100 ไร่ เกษตรกรจำนวน 44 ราย ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ทำนา ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีประธานกลุ่มคือ นายสาคร ทองปาน พื้นที่ 1,775 ไร่ สมาชิกเกษตรกร 100 ราย ปลูกข้าวพันธุ์ กข41 กข29 และปทุมธานี 1 ผลิตเมล็ดพันธุ์ไข่แดง 15 ราย พื้นที่ 200 ไร่ เมล็ดพันธุ์ไข่ขาว 85 ราย พื้นที่ 1,575 ไร่ ผลผลิต ข้าวเปลือก 1,242,500 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ 20,000 กิโลกรัม ข้าวสารแปรรูป 21,000 กิโลกรัม 

โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านปลักปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พื้นที่ 169 ไร่ เกษตรกร 50 ราย 

โครงการศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลแดนสงวน” อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ประธานศูนย์ นางณัทชุอร โภชนุกูล ทางกลุ่มมีสมาชิกจำนวน 27 คน โดยผลิตข้าวพันธุ์กข 41 กข29 ข้าวไรซ์เบอรี่ และปทุมธานี 1 รวมจำนวน 300 ไร่     

โดยมีกิจกรรมแปรรูปจากข้าว เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องและข้าวสารชนิดต่าง ๆ และการแปรรูปจากข้าวเป็นขนม เช่น คุกกี้ข้าวโอ๊ตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ บราวนี่กรอบ จากข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝ้ายเป็นต้น

ภายในงานได้จัดแสดงข้าวพันธุ์พื้นเมือง มรดกข้าวชาวมายอ ได้แก่ข้าวพันธุ์ “มะจานู” ซึ่งเป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ทรงกอตั้ง ลำต้นค่อนข้าวแข็งแรง คอรวงยาว และเป็นข้าวที่มีอมิโลสสูง เป็นต้น และได้จัดแสดงอาหารพื้นเมือง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ นาซิดาแฆ ที่ทำจากข้าวพันธุ์มะจานู เป็นต้น      

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน