สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

h 001aสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

s 60.ss1

s 60.ss2 

            เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก พร้อมพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์ที่กำลังสร้างเพิ่มอีก 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ และ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ   

            โดยมีนายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวและคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารกรมการข้าวเฝ้ารับเสด็จฯ

                ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาพื้นที่ที่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โดยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติม เพื่อเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี   ในพื้นที่อย่างเพียงพอ มีกำหนดสร้างแล้วเสร็จในปลายปี 2560 จำนวน 5 ศูนย์ จะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ตอบสนองความต้องการได้มากถึง 20,000 ตัน และมีโครงการจะสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมอีก     ให้ครบ 15 ศูนย์ทั่วประเทศ (ตามแผนที่วางไว้) ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ของเกษตรกรและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวงการข้าวไทยให้ยั่งยืนสืบไป

            ในปัจจุบันเกษตรกรให้ความสำคัญกับการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่   ให้มากขึ้น โดยจะลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง พร้อมสนับสนุนฤดูกาลผลิตในปีต่อไป

     ในงานฯ มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ที่ทำให้เกษตรกรมีน้ำในการทำการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภค ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องต่างๆ อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่องการจัดการดินสำหรับการปลูกข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครนายก เป็นต้น

สุรชัย  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน