สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า

h 60.1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า

s 60.1 

            เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

โดยมีนายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวและคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารกรมการข้าว อาทิเช่น นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่นผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในการนี้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีถวายรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม การปลูกข้าวในฤดูนาปี พ.ศ. 2559

- กิจกรรมที่ 1 การปลูกข้าวในฤดูนาปี 2559 โดยใช้ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ได้ดำเนินการเพาะกล้าข้าวในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 บนถาดเพาะกล้าข้าวสำหรับปักดำด้วยเครื่องปักดำ เมื่ออายุข้าวได้ 20 วัน   ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นำกล้าข้าวที่อยู่บนถาดไปปักดำด้วยรถปักดำแบบนั่งขับที่สามารถปักดำได้ครั้งละ 8 แถว อัตราการใช้กล้าข้าวจำนวน 45 ถาดต่อไร่ ภายหลังจากการปลูกได้ดำเนินการดูแลรักษาแปลงสาธิตการเกษตร โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธีการ คือ การใช้วิธีเกษตรเคมี ได้ปฏิบัติในแปลงที่ 1, 2, 3 และ 4 รวมพื้นที่ 4.13 ไร่ การใช้วิธีเกษตรอินทรีย์ ปฏิบัติในแปลงที่ 5, 6, 7 และ 8 รวมพื้นที่ 3.92 ไร่ ขณะนี้ข้าวในแปลงมีอายุ 121 วัน

- กิจกรรมที่ 2 การสร้างระบบนิเวศวิศวกรรม ด้วยการปลูกพืชดอกและพืชผัก เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของศัตรูธรรมชาติ ผลจากการสร้างระบบนิเวศวิศวกรรมบนคันนาไม่พบการระบาดของแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญในแปลงนาตลอดฤดูปลูก และได้ผลผลิตจากพืชผัก ดังนี้

   ข้าวโพดหวานไฮบริกซ์ 10 ให้ผลผลิต 150 ฝัก ข้าวโพดสีม่วงให้ผลผลิต 150 ฝัก แตงร้านให้   ผลผลิต 25 กิโลกรัม ถั่วฝักยาวให้ผลผลิต 30 กิโลกรัม บวบเหลี่ยมให้ผลผลิต 45 กิโลกรัม น้ำเต้าให้  ผลผลิต 40 กิโลกรัม มะระรูปหัวใจให้ผลผลิต 30 กิโลกรัม และมะระขี้นกให้ผลผลิต 20 กิโลกรัม ผลผลิตดังกล่าวได้แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ และมอบให้โครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนปิยชาติพัฒนา และโรงเรียนวัดสุธาธรรม ที่อยู่ใกล้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โอกาสนี้ นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเข้ารับพระราชทานรวงข้าว และถวาย   การบรรยาย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว

สุรชัย  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน