สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปลูกข้าว ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

h 001สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงปลูกข้าว ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก

n 004

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯทรงปลูกข้าว ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

 

          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 โดยในปีนี้จะทรงปลูกในกระบะแทนการปลูกในแปลงนา ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

          จากนั้น กรมการข้าว จะนำไปตกกล้าและลงดำในแปลงในเดือนสิงหาคม เพื่อให้พอดีกับวันที่จะทรงเกี่ยว       ในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ ข้าวพันธุ์ กข 43 มีประโยชน์ทางโภชนาการ เป็นข้าวที่หอมนุ่มและเมื่อย่อยสลายจะมีดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวแข็ง

          โดยมี นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารกรมการข้าวเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อม กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ถวายรายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปี 2560 – 2561  ณ แปลงสาธิตการเกษตร  ในปีที่ผ่านมา  แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

                    กิจกรรมที่ 1 การปลูกข้าว

                    - ใช้พันธุ์ข้าว กข43 เป็นเมล็ดพันธุ์ ทำการตกกล้าข้าว วันที่ 8 สิงหาคม 2560 และปักดำข้าว วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ด้วยรถปักดำแบบนั่งขับชนิด 6 แถว ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 10 กก./ไร่

                    - การปลูกพืชตระกูลถั่ว  หว่านถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 อัตราเมล็ดพันธุ์ 10 กก./ไร่ เพื่อให้ต้นถั่วเขียวเจริญเติบโตแล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน เมื่อหว่านได้เพียง 7 วัน เมล็ดถั่วเขียวถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายทั้งหมด

                    - การดูแลรักษาแบ่งเป็น 2 วิธี คือ

                                                                วิธีการที่ 1  การใส่ปุ๋ยแบบเกษตรเคมี พื้นที่ 4.13 ไร่ แบ่งใส่ 3 ครั้ง

                                                               ครั้งที่ 1  ใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร่ รองพื้นก่อนปักดำ

                                                               ครั้งที่ 2  และ 3  ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร่  เมื่อข้าวอายุ 45 และ 55 วัน ตามลำดับ

                                                                ผลผลิตที่ได้ รวม 1,650 กิโลกรัม นำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์  

                                                                วิธีการที่ 2  การใส่ปุ๋ยแบบเกษตรอินทรีย์ พื้นที่ 3.92 ไร่ แบ่งใส่ 3 ครั้ง

                                                               ครั้งที่ 1  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 50 กก./ไร่  รองพื้นก่อนปักดำ 1 วัน

                                                               ครั้งที่ 2  และ 3  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 20 กก./ไร่  เมื่อข้าวอายุ 45 และ 55 วัน ตามลำดับ

                    ผลผลิตที่ได้ รวม 2,000 กิโลกรัม นำไปใช้ในกิจกรรมโรงสีข้าวพระราชทาน

                    - การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว  พบแมลงศัตรูข้าวเล็กน้อย มีการฉีดพ่นยาป้องกันกำจัดเชื้อราในแปลงเกษตรเคมี

                    - การสร้างระบบนิเวศวิศวกรรมบนคันนา เพื่อบริหารจัดการศัตรูข้าว ด้วยการปลูกพืชไม้ล้มลุกให้ดอกสีขาว และสีเหลืองเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูธรรมชาติที่จะช่วยลดและควบคุมปริมาณแมลงศัตรูข้าว  จำพวก ไม้ดอกสีเหลือง  เช่น  ต้นบานบุรีสีเหลือง  กลุ่มพืชผักและผลที่ให้ดอกสีเหลืองและสีขาวช่วยดึงดูดแมลงศัตรูธรรมชาติ  ได้แก่  แตงกวา แตงร้าน บวบ  น้ำเต้า  ถั่วฝักยาว  มะระขี้นก  ฟักทอง  และแฟง 

                    กิจกรรมที่ 2  การปลูกพืชไร่หลังนา ปี 2561 

                    - ปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 พื้นที่ 1.06 ไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดได้ 1,950 ฝัก เพื่อสร้างรายได้     คิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,600 บาท  ผลผลิตบางส่วนได้นำไปมอบให้โรงเรียนและสถานสงเคราะห์ต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง

                    - ไถกลบต้นข้าวโพด ให้ย่อยสลายเป็นอินทรียวัตถุในดิน

                    - ปลูกพืชบำรุงดิน ได้แก่ ถั่วเขียวและปอเทือง ในพื้นที่ 6.99 ไร่ และไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินต่อไป

 

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน