สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าการปลูกข้าวอินทรีย์ ณ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

5.1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงติดตามความก้าวหน้าการปลูกข้าวอินทรีย์ ณ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโล

mm 001.1s

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ

ทรงติดตามความก้าวหน้าการปลูกข้าวอินทรีย์

ณ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

 

            เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการทำนาข้าวอินทรีย์ ในพื้นที่โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ณ แปลงสาธิตการเกษตรกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้แทนกรมการข้าว พร้อมด้วย นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวและคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก กรมการข้าว   เฝ้ารับเสด็จฯ

โครงการนาข้าวอินทรีย์ (นาแปลงใหญ่) จัดทำแปลงนาจำนวน 275 ไร่ โดยมีหน่วยดำเนินการ ได้แก่ กองพันทหารม้าที่ 9 จำนวน 150 ไร่, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 จำนวน 60 ไร่ และกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จำนวน 65 ไร่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ถวายสมเด็จพระเทพฯสำหรับนำไปพระราชทานให้กับเกษตรกรชาวนาผู้ที่มีความประสงค์จะทำนาอินทรีย์ในฤดูการทำนาต่อไป ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกข้าวอินทรีย์โดยวิธีโยนกล้า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และเก็บเกี่ยวพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ และกรรมวิธีลดความชื้นและคัดแยกสิ่งเจือปนเรียบร้อยแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพันธุ์ข้าวอินทรีย์จำนวน 52,650 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวม 359 คน พื้นที่รวม 3,500 ไร่ อีกทั้งในปีนี้มีการขยายการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 จำนวน 125 ไร่

ทั้งนี้ เกษตรกรจังหวัดพิจิตรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ไปแล้ว ได้ร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน