สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5

ha 2001สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5

 sm 01.s

sm 02s

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ทรงเปิดงาน การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดงาน “การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑” ซึ่ง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ ๔.๐” เพื่อนำเสนอผลงานการพัฒนาข้าวไทยด้วยงานวิจัย นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปข้าวแบบครบวงจรตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวของไทย และรักษาความเป็นผู้นำการค้าข้าวในตลาดโลก ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒณ์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ ๔.๐” โดยความร่วมมือของ ๙ หน่วยงานพันธมิตร ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องข้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและความรู้ด้านข้าวจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ และเป็นการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและงานวิจัยด้านข้าว ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การประชุมวิชาการ ซึ่งมี การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “อนาคตข้าวไทย ทำไมต้อง Thailand ๔.๐” และ หัวข้อ “ทิศทางงานวิจัยด้านข้าวในภาพรวมและตลาดข้าวในอนาคต” และการเสวนาในหัวข้อ “Rice Innovation” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องข้าว การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์จากหน่วยงานวิจัยด้านข้าวทั่วประเทศ จำนวน ๕ หัวข้อ ได้แก่ ๑. การปรับปรุงพันธุ์ ๒. เทคโนโลยีการผลิตข้าว ๓. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ๔. นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าและการแปรรูป และ ๕. เศรษฐกิจ สังคม การตลาด และกลุ่มการส่งเสริมการผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดให้มีการแสดงนิทรรศการใน ๒ ส่วน คือ ๑. นิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อสืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ ๒. นิทรรศการของ ๙ หน่วยงานพันธมิตร ภายใต้หัวข้อหลัก “งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ ๔.๐” เน้นการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเรื่องข้าวตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อให้นักวิชาการและนักวิจัยด้านข้าวตระหนักถึงความจำเป็นของการพัฒนางานวิจัยเพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

               การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ภายใต้แนวคิด “งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ ๔.๐” จัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน