สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ประจำปี 2561

H 001Sสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ประจำปี 2561

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ประจำปี 2561

M 001S

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วย นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวพร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงกรมการข้าวเฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงานผลการดำเนินงานโดยสรุปประจำปี 2560 ภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

ในโอกาสนี้ กรมการข้าว ได้จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหัวข้อ น้อมนำคำพ่อสอน “สานต่อปณิธานการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” ที่ตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ มีพระมหากรุณาธิคุณต่ออาชีพการทำนาและชาวนาไทยเป็นล้นพ้น โดยพระราชทานพระราชดำริ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำนาขั้นบันได การทำฝนหลวง และการแกล้งดินแก้ปัญหาดินเปรี้ยว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพการปลูกข้าวแก่ราษฎรภายในอาคารห้องนิทรรศการ โครงการนาทดลองสวนจิตรลดา โดยมีรายละเอียดของนิทรรศการในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงงานด้านข้าว

2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงงานด้านข้าว

3. นิทรรศการประวัติพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

4. นิทรรศการจัดแสดงอุปกรณ์ทางการเกษตรยุคแรกเริ่มดำเนินโครงการ

5. นิทรรศการข้าวป่ากับคุณค่าทางเภสัชกรรม ผลการศึกษาในข้าวป่า 6 ชนิด และข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พบว่าข้าวป่า O. officinalis (โอไรท์ซ่า ออฟฟิสซินาลิส) ให้โปรตีนไฮโดรไลเสท ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งตับได้ร้อยละ 89 และยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งได้อีกหลายชนิด โดยมีความเป็นพิษต่ำต่อเซลล์ปกติ ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งให้แก่คนไทยต่อไป

6. นิทรรศการข้าวเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง สายพันธุ์ขะสอ SMGCO0201-NGN-112-1 (ขะสอนาเกียน) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่พัฒนามาจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ หรือ มูเซอ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ความสูง 118 เซนติเมตร รวงแน่นปานกลาง ให้ผลผลิตดีในสภาพนาขั้นบันไดที่ความสูง 1,000 ถึง 1,200 เมตร เฉลี่ย 541 กิโลกรัมต่อไร่

7. นิทรรศการข้าวพันธุ์ใหม่ที่กรมการข้าวรับรองพันธุ์ ได้แก่ ข้าวพันธุ์ กข75 มีลักษณะเด่น ต้านทานโรคใบไหม้ ในหลานท้องที่ มีอายุเบากว่าพันธุ์ กข15 ประมาณ 5 วัน คุณภาพการหุงต้นและรับประทานดี เหมาะสำหรับปลุกในพื้นที่นาน้ำฝนที่เป็นพื้นที่ดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อควรระวัง ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว หนอนกอ และโรคไหม้คอรวง

8. นิทรรศการการแปรรูปข้าวรับรองพันธุ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่

   - ข้าวพันธุ์เหนียวดำหมอ 37แปรรูปเป็น ข้าวต้มมัดใบกะพ้อ และข้าวกล้องอัดแท่ง

   - การพัฒนาเรซินและบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจาก ข้าว พบว่า การใช้ Thermoplastic Starch (TPS) จากแป้งข้าว 8 พันธุ์ จำแนกตามปริมาณเอมิโลส ได้แก่ พันธุ์สันป่าตอง1, กข6, ขาวดอกมะลิ105, ปทุมธานี1, กข55, ขาวตาแห้ง17, พิษณุโลก2 และอยุธยา1 นั้น พบว่าวัสดุผสมมีศักยภาพในการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานต้นแบบรูปทรวงสีเหลี่ยมผืนผ้าได้อย่างสมบูรณ์

     ประโยชน์ที่ได้รับ ช่วยเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากข้าว โดยช่วยให้ผู้ประกอบการลดการพึ่งพาการนำเข้าเรซิมฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช จากต่างประเทศ ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค โดยจะลดต้นทุนการกำจัดขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ...เทคโนโลยีนี้พร้อมขยายระดับการผลิตสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อไป

                นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

                                    กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน