พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จฯเป็นประธาน เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559

DSC 3407 .55aพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  เสด็จฯเป็นประธาน เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เสด็จฯเป็นประธาน เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 

1234

 

          

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเกษตรแห่งชาติ 2559 “คนไทยใจเกษตร” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง  ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมการข้าวเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วยนายศิวะพงศ์  นฤบาล  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ถวายรายงานการจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “ข้าวไทยใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” โครงการเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ภาคเหนือกับการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง

            การจัดนิทรรศการให้ความรู้ภายในงานเกษตรแห่งชาติ ปีนี้  ทางกรมการข้าวได้มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้หลักในหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์ วิถีข้าวไทย” อาทิเช่น

- นิทรรศการการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อชีวีปลอดภัยและการเพิ่มมูลค่าข้าว

- นิทรรศการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและการจัดแสดงอาหารพื้นเมืองในเขตพื้นที่    ภาคเหนือ

- นิทรรศการทำนาแบบลดต้นทุน เพื่อความยั่งยืนของชาวนาไทย อาทิเช่น การปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยเทคนิควิธีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเพื่อประหยัดน้ำ พร้อมจัดแสดง แปลงนาสาธิตแบบถาวร ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยดำเนินการร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาควิชาคณะผลิตกรรมการเกษตร 

  สุรชัย  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน : ถ่ายภาพ/รายงาน    

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว