สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนหอพักในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน

59027สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนหอพักในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนหอพักในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน

page1

            เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ  พระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนหอพักในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน

             โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงาน ผลการดำเนินงาน ในการนี้ได้ถวายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว อาทิเช่น ขนมปังข้าวเหนียวดำ ขนมปังข้าวกล้องหอมมะลิ เค้กข้าว บราวนี่ คุกกี้ บลูเบอร์รี่พาย และข้าวกล้องเพาะงอกไร้มอดรุ่งอรุณ จำนวน 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ทับทิมชุมแพและหอมมะลิ

            กรมการข้าวได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรม การทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชามหัศจรรย์แห่งข้าวนันทบุรี เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมภยใต้โครงการปลูกข้าวในโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระราชานุเคราะห์ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำนาข้าวปลอดสารเคมีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริง ตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว เพื่อสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน ต่อไป ซึ่งได้ดำเนินการปลูกแล้ว ดังนี้

             ครั้งที่ 1 ฤดูนาปี เริ่มทำการเพาะปลูกปลายเดือน กรกฎาคม 2560  พันธุ์ข้าวที่ใช้ คือ ขาวดอกมะลิ  105 เป็นข้าวเจ้าที่นิยมปลูก คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน (เก็บเกี่ยวผลผลิตต้นเดือนธันวาคม 2560) ผลผลิตที่ได้ ประมาณ 575 กิโลกรัมต่อไร่

            ครั้งที่ 2 ฤดูนาปรัง ได้เริ่มทำการเพาะปลูกกลางเดือน ธันวาคม 2560 พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก คือ สันป่าตอง 1 เป็นข้าวเหนียวที่สามารถปลูกได้ตลอดปี ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง และกข 22 เป็นข้าวเหนียวต้านทานต่อแมลงบั่ว คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและการสีดี คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี มีกลิ่นหอม อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน (คาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตปลายเดือน เมษายน 2561)

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น : ภาพ/ข่าว