สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าโครงการภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2561

57649สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าโครงการภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2561

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าโครงการภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2561

page1

            เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าโครงการภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

            โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมและกราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีที่ทำกิน (การจัดการที่ดินเพื่อปลูกข้าว สำหรับบริโภค)  มีอาชีพมั่นคงและมีรายได้เพียงพอ มีสาธารณสุข การศึกษา และโภชนาการที่ดี พร้อมทั้งด้านการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และขยายผลสู่ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

            ในการนี้ นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

            ในส่วนของ กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวแพร่  ได้ดำเนินโครงการเพื่อยกระดับผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือ และแก้ปัญหาเกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวที่เหมาะสมสู่เกษตรกร โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

             1) การสาธิตการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ปลูกทดสอบพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนา จำนวน 10 พันธุ์ ในสภาพนาขั้นบันได พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ดูแล เก็บข้อมูลผลผลิต และคัดเลือกพันธุ์ที่มีผลผลิตสูงสุด เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรต่อไป

            2) การสาธิตการปลูกพืชหลังนาเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น ข้าวสาลี และบัควีต

            3) การส่งเสริมการผลิตข้าวนาดำและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสม

            4) การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อสนับสนุนธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว

            5) การส่งเสริมการผลิตข้าวไร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าว

             6) การส่งเสริมการผลิตข้าวนาดำและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าว

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น : ภาพ/ข่าว