สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

h 10.02.59สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  จังหวัดเชียงราย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

000 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตำบลโป่งผา  อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดยมีนายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เฝ้ารับเสด็จฯ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวพื้นเมือง “พันธุ์ดอเชียงราย” เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรจังหวัดเชียงรายต่อไป

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวพื้นเมือง “พันธุ์ดอเชียงราย” เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรจังหวัดเชียงราย ในคราวเสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ณ ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้ประสานขอเมล็ดพันธุ์จากธนาคารเชื้อพันธุ์พืช สำนักเทคโนโลยีชีวภาพกรมวิชาการเกษตรได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีชื่อพันธุ์ “ดอเชียงราย” จำนวน 1 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ ได้แก่ DOARC19087 จำนวน 20 กรัม

หลังจากนั้นสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้ประสานขอความอนุเคราะห์มายังกรมการข้าว เพื่อให้ช่วยขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น กรมการข้าวจึงได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายปลูกขยายพันธุ์ ซึ่งได้ดำเนินการปลูกในฤดูนาปี 2558 ที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้เมล็ดพันธุ์จำนวน 4,000 กรัมเก็บรวงไว้คัดเลือกพันธุ์ จำนวน 100 รวง

ข้าว“ดอเชียงราย”เป็นข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี เก็บเกี่ยวก่อนวันลอยกระทง มีคุณภาพดี หุงต้มรับประทานอร่อย เหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม ผลผลิตต่อไร่สูง ต้องการได้พันธุ์นี้มาปลูกในพื้นที่เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองที่สูญหายจากท้องถิ่น

     ในการนี้ ได้ร่วมคณะเสด็จฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวมะลิ 105 ให้ทนแล้ง ไม่ไวแสง และต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นการพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวที่ประสบปัญหาภัยแล้ง แมลงศัตรูข้าวระบาด ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นาข้าวเป็นประจำทุกปี ตลอดจนการศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารและเพิ่มความสมดุลของดิน และการพัฒนาพันธุ์พืชผักชนิดใหม่ โดยทีมวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

     โครงการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชผัก โครงการทดสอบความเสถียรของพันธุ์พืช โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักพื้นเมืองพันธุ์ดี และการบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัย ทีมวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นต้น

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย : สนับสนุนข้อมูลข่าว

สุรชัย  ดีรื่น กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : ถ่ายภาพ/รายงาน