สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

1a 004สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

1s

2s 

            เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว โดยประทับรถพระที่นั่งเกี่ยวนวดข้าว พร้อมทอดพระเนตรการบรรยายผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และการสาธิตใช้เครื่องอัดฟางข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ดังนี้

- โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการทำนาข้าวในพื้นที่ว่างเปล่า)

- ระบบการกระจายพันธุ์ข้าว พันธุ์ปทุมธานี 1

- โครงการชลประทานจังหวัดนครนายก เพื่อจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

- โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรตามแนวพระราชดำริ

- โครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชดำริ

ในการนี้ นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวพร้อมด้วยข้าราชการผู้บริหารระดับสูง    ของกรมการข้าว เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการทำนาข้าวในพื้นที่ว่างเปล่า) พร้อมถวายกระเช้าพืชผลการเกษตรที่ได้จากการสร้างระบบนิเวศวิศวกรรมบนคันนา (ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากคันนาปลูกข้าว)

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงานภายในพื้นที่โครงการฯ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การดำเนินงานปลูกข้าวในฤดูนาปี 2560 โดยใช้ข้าวพันธุ์ กข43 ได้ดำเนินการเพาะกล้าข้าวในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 บนถาดเพาะกล้าข้าวสำหรับปักดำด้วยเครื่องปักดำ เมื่อข้าวอายุได้ 21 วัน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นำกล้าข้าวที่อยู่บนถาดไปปักดำด้วยรถปักดำแบบเดินตาม สามารถปักดำกล้าข้าวได้ครั้งละ 6 แถว อัตราการใช้กล้าข้าวจำนวน 50 ถาดต่อไร่ ภายหลังจากการปลูก  ได้ดำเนินการดูแลรักษาแปลงสาธิตการเกษตร โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธีการ คือ การใช้วิธีเกษตรเคมีได้ปฏิบัติในแปลงที่ 1 2 3 และ 4 รวมพื้นที่ 4.13 ไร่ การใช้วิธีเกษตรอินทรีย์ ปฏิบัติในแปลงที่ 5 6 7 และ 8 รวมพื้นที่ 3.92 ไร่ ขณะนี้ข้าวในแปลงมีอายุ 106 วัน

กิจกรรมที่ 2 การสร้างระบบนิเวศวิศวกรรม ด้วยการปลูกพืชดอกสีเหลืองและพืชผัก เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของศัตรูธรรมชาติ ผลจากการสร้างระบบนิเวศวิศวกรรมบนคันนาไม่พบการระบาดของแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญในแปลงนาตลอดฤดูปลูก และได้ผลผลิตจากพืชผัก ดังนี้

ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง ให้ผลผลิตอย่างละ 160 ผัก ฟักทองบัตเตอร์นัทลูกดำ แตงร้าน ถั่วฝักยาว แฟงปิ่นทอง และมะระวาเลนไทน์ ให้ผลผลิตอย่างละ 40 กิโลกรัม ฟักทองบัตเตอร์นัทลูกลายให้ผลผลิต 50 กิโลกรัม แตงกวาให้ผลผลิต 30 กิโลกรัม น้ำเต้าให้ผลผลิต 60 กิโลกรัม ผลผลิตดังกล่าวมอบให้โครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนปิยชาติพัฒนา และโรงเรียนวัดสุธาธรรม โรงเรียนวัดเขาน้อย นอกจากนี้ยังได้แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าี 2560 โดยใช้ข้าวพันธุ์ดังนี้สหกรณ์

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน