สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน พระราชวโรกาส ให้ผู้แทน กระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2559

h 001สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทาน พระราชวโรกาส ให้ผู้แทน กระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2559

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทาน พระราชวโรกาส
ให้ผู้แทน กระทรวงเกษตรฯ
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท 
เพื่อกราบถวายบังคมลา
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 
ประจำปี 2559

s 22.09.59

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานพระราชวโรกาส ผู้เกษียณอายุราชการกราบบังคมลา ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดนราธิวาส

โดยมี นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำคณะผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้สนองงานตามพระราชดำริของใต้ฝ่าละอองพระบาทมาโดยตลอด

ในการนี้ นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง  พร้อมด้วย นายวิชาญ  เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว   นายสุรพล  ใจดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และนายสุขนิยม ตาปราบ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว เป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกรมการข้าว เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕9 ...คนข้าวทรงคุณค่ายิ่ง เคียงคู่แผ่นดินไทยให้ยั่งยืนสืบไป

สุรชัย  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน