สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ของดีเมืองนรา” ประจำปี 2559 โดยภายในงาน กรมการข้าว ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

h 002สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ของดีเมืองนรา” ประจำปี 2559 โดยภายในงาน กรมการข้าว ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงาน 
“ของดีเมืองนรา” ประจำปี 2559

โดยภายในงาน กรมการข้าว ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

002 s

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการในงาน “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ 41 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ    6 รอบพระชนมพรรษา ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

สำหรับงานของดีเมืองนราฯ ประจำปี 2559 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-25 กันยายน 2559 ซึ่งมีนิทรรศการจากหน่วยงานราชการร่วมจัดงานทั้งหมด 30 ซุ้ม แบ่งออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วย โซนเกษตรสรรค์สร้าง ความอุดมแห่งแผ่นดิน โซนสนองงาน โซนเส้นทางสร้างอนาคต การศึกษา โซนทรัพยากรและอนุรักษ์ และโซนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยในปีนี้มีการจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “70 ปี ทรงครองราชย์ ชาวนราธิวาสน้อมภักดี ถวายองค์ราชินี”

สำหรับการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล 70 ราย ส่วนการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและการสานเสื่อกระจูด มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล 9 ราย สำหรับการประชันเสียงนกเขาชวา ประกอบด้วย เสียงใหญ่ เสียงกลาง เสียงเล็ก และดาวรุ่ง มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล 10 ราย

โดยในปีนี้กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นิทรรศการ  ภายใต้หัวข้อ "70 ปี ทรงครองราชย์ ชาวนราธิวาสน้อมภักดี ถวายองค์ราชัน" ประจำปี 2559  “ข้าวซีบูกันตัง เพชรเม็ดงามลุ่มน้ำบางนรา”

ในการนี้ นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง  และนายวิชาญ  เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการข้าว เฝ้ารับเสด็จฯ  และถวายรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าการพัฒนาข้าวพันธุ์พื้นเมืองชายแดนใต้ และโครงการวิจัยการศึกษาช่องทางการกระจายสินค้าข้าวพื้นเมืองในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

โครงการพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2559

- พื้นที่ดำเนินการ บ้านท่าด่าน  ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พื้นที่ 17.5 ไร่ เกษตรกรจำนวน 9 ราย พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ ปลูกเดือน พ.ค. 59 เก็บเกี่ยวเดือน ก.ย. 59

- พื้นที่ดำเนินการบ้านสะหริ่ง  ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ 80 ไร่ เกษตรกรจำนวน 44 ราย พันธุ์ข้าวซีบูกันตัง ปลูกเดือน ต.ค.59 เก็บเกี่ยวเดือน มี.ค. 60

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา 59 พื้นที่ 10 ไร่

  แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง พื้นที่ 10 ไร่  เป็นต้น

และการนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นในเขตพื้นที่ภาคใต้ “ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลท่าหิน” ตำบลท่าหิน  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ทางกลุ่มมีสมาชิกจำนวน 36 คน โดยผลิตข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง ข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอรี่ รวมจำนวน 200 ไร่ โดยมีกิจกรรมแปรรูปจากข้าว เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องและข้าวสารชนิดต่าง ๆ และการแปรรูปจากข้าวเป็นขนม เช่น ขนมคุกกี้ข้าวสังข์หยด ขนมทองพับ เป็นต้น

สุรชัย  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน