สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน พระราชวโรกาส ให้ผู้แทน กระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2560

h 005สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทาน พระราชวโรกาส ให้ผู้แทน กระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท  เพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2560

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 พระราชทาน พระราชวโรกาส

ให้ผู้แทน กระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

เพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
ประจำปี
2560

m 44

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานพระราชวโรกาส ผู้เกษียณอายุราชการกราบบังคมลา ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดนราธิวาส

โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำคณะผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 130 ราย ซึ่งได้สนองงานตามพระราชดำริของใต้ฝ่าละอองพระบาทมาโดยตลอด

ในการนี้ นายวิลาศ  วิชญะเดชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว  พร้อมด้วย นายสุรพล ยศเทียม ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว นางพรศิริ  เสนากัสป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนาเป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกรมการข้าว เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 ...คนข้าวทรงคุณค่ายิ่ง เคียงคู่แผ่นดินไทยให้ยั่งยืนสืบไป...

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน