สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11

h 11.08.60สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน  “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11

m 11.08.60 s

 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 9 – 14  สิงหาคม 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยร่วมกับ 26องค์กร  อาทิเช่น  กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โครงการฟาร์มตัวอย่าง และสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริรูปแบบมีชีวิต ณ สวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ

ในส่วนของกรมการข้าว ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหัวข้อ “ปณิธานของพ่อ สานต่อเพื่อชาวนาไทยให้ยั่งยืน” โดยแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่

โซนที่ 1  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

1.1 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พระบิดาแห่งการปฎิรูปข้าวไทย) และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย)

1.2 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาข้าวและชาวนาไทย”

1.3 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  “งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” ปณิธานของพ่อ สานต่อเพื่อชาวนาไทยให้ยั่งยืน

โซนที่ 2  นิทรรศการ “โครงการนาทดลอง ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา”

โซนที่ 3  นิทรรศการ “โครงการพระราชดำริและศูนย์ศึกษาพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

             3.1 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่                

             3.2 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

             3.3 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 

โซนที่ 4  นิทรรศการ “ข้าวโภชนาการสูงเพื่อสุขภาพ” ทั้ง 9 พันธุ์  

ในการนี้ ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ Highlight การเปิดตัวข้าวพันธุ์รับรองใหม่ ซีบูกันตัง 5 ข้าวพื้นเมือง ให้ผลผลิตสูง คุณภาพเหมาะสมกับการหุงต้มรับประทาน และข้าวพันธุ์ใหม่ กข 73 ข้าวเจ้าทนเค็ม พันธุ์แรกของประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็ม และพบกับผลิตภัณฑ์จากข้าว ซีบูกันตัง 5 ได้แก่ ข้าวยำ 7 สี และผัดหมี่พิมาย ขนมรังผึ้งโบราณจากข้าวทนเค็ม กข 73 เป็นต้น

ในการนี้ นายกฤษณพงษ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล  รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมการข้าว เดินทางเข้าร่วมรับเสด็จฯ ในครั้งนี้

         นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน