สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงติดตามความก้าวหน้า “โครงการเกษตรรวมใจ” ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

h 002สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงติดตามความก้าวหน้า “โครงการเกษตรรวมใจ” ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯทรงติดตามความก้าวหน้า “โครงการเกษตรรวมใจ”
ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบกจังหวัดนครนายก

2.08.60 s

            เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบกจังหวัดนครนายก

            โดยมีนายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวและคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารกรมการข้าว เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย เพื่อการบริโภค โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี กองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

            1. กิจกรรมการจัดทำแปลงนาสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเกษตรที่ดีเหมาะสมสำหรับการบริโภค ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ดำเนินการจัดทำแปลงนาสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง คุณภาพข้าวหุงสุก นุ่มเหนียว มีกลิ่นหอม เหมาะสำหรับบริโภค ปลูกด้วยวิธีการปักดำ ในพื้นที่ 10 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 774 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตในฤดูนาปี 2559 หลังจากทำการอบและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกแล้ว ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกให้กับโรงเรียนทหารการสัตว์ จำนวน 5,000 กิโลกรัม

            สำหรับการดำเนินงานในฤดูนาปี 2560 จะทำการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 โดยวิธีการปักดำ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมแปลง

            2. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และนักเรียนโรงเรียนทหารการสัตว์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อดังต่อไปนี้

               - พันธุ์ข้าว

               - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยวิธีการปลูกด้วยรถปักดำ

               - การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิต

และศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อดังต่อไปนี้

               - การคัดเลือกพันธุ์

               - ลักษณะเมล็ดพันธุ์ดี

               - การจัดการโรคและแมลงศัตรูข้าว

               - การตัดข้าวปน

               - วัชพืชในนาข้าว

ซึ่งผลจากการถ่ายทอดองค์ความรู้จะช่วยพัฒนาบุคลากรและกำลังพลให้มีความรู้ ความสามารถ ในการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรต่อไป

สร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน