สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปลูกข้าว ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

h 004สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   เสด็จฯทรงปลูกข้าว ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯทรงปลูกข้าว ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จังหวัดนครนายก

m 14.07.60 s 

            เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 โดยในปีนี้จะทรงปลูกในกระบะแทนการปลูกในแปลงนา ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

            จากนั้น กรมการข้าว จะนำไปตกกล้าและลงดำในแปลงในเดือนสิงหาคม เพื่อให้พอดีกับวันที่จะทรงเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้ ข้าวพันธุ์ กข 43 มีประโยชน์ทางโภชนาการ เป็นข้าวที่หอมนุ่มและเมื่อย่อยสลายจะมีดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวแข็ง จากนั้น ทรงหว่านถั่วเขียวชัยนาท 84-1 ในแปลงสาธิตการเกษตรที่ 5 และทรงเก็บเกี่ยวผลผลิตบนคันนาระหว่างแปลงสาธิตการเกษตรที่ 3 และ 5 พร้อมทั้งทอดพระเนตร การผสมพันธุ์ข้าวตามลำดับ

โดยมีนายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวและคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารกรมการข้าว เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในการนี้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีถวายรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการปลูกข้าวในฤดูฝน ปี 2559

ได้ดำเนินการปลูกข้าวในฤดูฝนปี 2559 โดยปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ด้วยวิธีใช้รถปักดำแบบนั่งขับและเก็บเกี่ยวข้าวเมื่ออายุ 121 วัน ได้ผลผลิตคือ ข้าวแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อใช้ในกิจกรรมโรงสีข้าวพระราชทาน ในพื้นที่ 3.92 ไร่ ได้ผลผลิต 2,060 กิโลกรัม และข้าวแบบเกษตรเคมีเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ ในพื้นที่ 4.13 ไร่ ได้ผลผลิต    2,000 กิโลกรัม สำหรับกิจกรรมปลูกพืชหลังนาฤดูแล้งปี 2560 ได้ดำเนินการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 3          ในพื้นที่ 1.06 ไร่ ได้ผลผลิต 1,900 ฝัก และพื้นที่ส่วนที่เหลือ 6.99 ไร่ ปลูกถั่วเขียวและปอเทืองของกรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดินเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน 

จากนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จำนวน 2,000 กก. เพื่อส่งมอบให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้าน วังปลาไหล ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิก จำนวน 20 ราย ๆ ละ 5 ไร่ รวมพื้นที่ปลูก 100 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะได้ผลผลิตเฉลี่ย 600 กก/ไร่ ผลผลิตรวม 60,000 กิโลกรัม โดยในปี พ.ศ. 2561 มีแผนที่จะกระจายพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ต่อไป และคาดว่าจะได้ผลผลิตรวม 75,000 ไร่

สร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน