พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ เสด็จฯเป็นประธานเปิดงาน วันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2560

H 8.07.60พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ  เสด็จฯเป็นประธานเปิดงาน วันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2560

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ

เสด็จฯเป็นประธานเปิดงาน วันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2560

m 8.07.60 s1

m 8.07.60 .s2

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ เสด็จฯทรงเป็นประธาน    เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยมี นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล  รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา  และผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีเป็นผู้แทนกรมการข้าว เดินทางเข้าร่วมรับเสด็จฯ ในครั้งนี้

ซึ่งในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ" ระหว่างวันที่ 8 - 16 กรกฎาคม 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานด้านการเกษตร ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางการเกษตรของมหาวิทยาลัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงเครือข่ายต่างๆ แก่เกษตรกร ประชาชน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเนื่องในโอกาสคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครบรอบ 60 ปี

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นิทรรศการผลงานและนวัตกรรมด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมวิชาการ การจัดอบรมด้านการเกษตร การจัดประกวดพืชและสัตว์ การแสดงศิลปะ และวัฒนธรรม

            ในส่วนของกรมการข้าว ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหัวข้อ “ปณิธานของพ่อ สานต่อเพื่อชาวนาไทยให้ยั่งยืน” โดยแบ่งเป็น 7 โซน ได้แก่

โซนที่ 1  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

1.1 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5(พระบิดาแห่งการปฎิรูปข้าวไทย) และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9(พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย)

1.2 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาข้าวและชาวนาไทย” และงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

1.3 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

โซนที่ 2  นิทรรศการ “ปณิธานของพ่อ สานต่อเพื่อชาวนาไทยให้ยั่งยืน”

โซนที่ 3  นิทรรศการ “โครงการนาทดลอง ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา”

โซนที่ 4  นิทรรศการ “โครงการพระราชดำริและศูนย์ศึกษาพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 ภาค”

โซนที่ 5  นิทรรศการ “ข้าวโภชนาการสูงเพื่อสุขภาพ”

โซนที่ 6  นิทรรศการ “อนาคตสดใส ด้วยงานวิจัยกรมการข้าว”

โซนที่ 7  นิทรรศการ “ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและผลิตข้าวครบวงจร”


           
นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน