สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560”

h 005สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560”

DJI 0029

1

mm 002

วันเสาร์ที่ 3  มิถุนายน  2560 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน ทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นายอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ และข้าราชการกรมการข้าว เฝ้ารับเสด็จฯ

            ในการนี้ อธิบดีกรมการข้าวเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ  ถวายเงินจำนวน 369,999 บาท เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และเข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ  ถวายข้าวสารของศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 30 ตัน เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นพระราชทานของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนการจัดงานฯ จำนวน 30 ราย และเสด็จฯ ไปยังแท่นทรงโปรยเมล็ดพันธุ์ข้าวเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560

สำหรับวันข้าวและชาวนาแห่งชาติตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและพระราชวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวมาโดยตลอด และเป็นการให้ความสำคัญต่อข้าว ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติชาวนาไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับคนไทย ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการจัดงาน “ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0” ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ มานำเสนอ เพื่อให้ชาวนาและผู้สนใจทั่วไปได้นำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิต นำพาชาวนาไปสู่วิถีชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในยุคของประเทศไทย 4.0

จากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตรชมนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรชาวนา และภาคเอกชน จำนวน 43 หน่วยงาน ประกอบด้วย

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาข้าวและชาวนา” ของ 4 พระองค์
คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ายู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้รับการเทิดพระเกียรติเป็น “พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย”, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้รับการเทิดพระเกียรติเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนาที่ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา, กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น, ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ และประเภทข้าวอื่นๆ, กลุ่มผู้จัดทำนาแปลงใหญ่ดีเด่น และการแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 4

นิทรรศการวิชาการ“การพัฒนาข้าวและชาวนาไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0” อาทิ

  • ข้าวพันธุ์ใหม่ของกรมการข้าว จำนวน 6 พันธุ์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวนา ได้แก่ 1) กข71 ข้าวอายุสั้น ต้านทานโรคแมลง  2) กข73 ข้าวทนดินเค็ม ต้านทานโรคไหม้ พันธุ์แรกของประเทศไทย 
  • ข้าวเป็นยา ธัญโอสถ นำเสนอข้าวโภชนาการสูงเพื่อสุขภาพบำรุงและป้องกันโรค เช่น ข้าวพันธุ์     กข43 และพิษณุโลก 80 เป็นข้าวขัดขาวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน, ข้าวทับทิมชุมแพ
    เสริมความจำ ชะลอความแก่ ลดความเสี่ยงมะเร็ง
  • การบูรณาการข้อมูลดาวเทียมและสถานีตรวจวัดสภาพแวดล้อมและอากาศเพื่อติดตามสถานการณ์เพาะปลูกข้าว การเจริญเติบโต ปริมาณการใช้น้ำ ความสมบูรณ์แข็งแรง โรคและแมลง ประมาณการวันเก็บเกี่ยวและปริมาณผลผลิตในภาพรวม และติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
  • การแปรรูปข้าวเป็นสินค้ากลุ่ม snack โดยใช้พันธุ์ข้าวซีบูกันตังและหอมกระดังงา 59
    เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้สินค้า เนื่องจากข้าวอุดมด้วยโปรตีน ใยอาหารและวิตามิน
  • เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยการใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยกำลังสูบน้ำไม่ต่ำกว่า 20,000 ลิตรต่อชั่วโมง เหมาะสำหรับการทำนาและไร่นาสวนผสม
  • การฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรโดยเฮลิคอปเตอร์แบบไร้นักบินซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุด จุดเด่นคือทำงานรวดเร็ว ปกป้องการสัมผัสสารเคมีโดยตรง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและกระบวนการทำงานด้านเกษตรของประเทศไทยในอนาคต  

นิทรรศการเครื่องจักรกลจัดแสดงและสาธิตเครื่องมือทางการเกษตรครบวงจร อาทิ เครื่องผลิตปุ๋ยเคมีดิจิตอลขนาดเล็ก เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องพ่นสารเคมีทางการเกษตร

จากนั้นทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้นำชาวนา จำนวน 4 ชุด  และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้กรมการข้าวยังจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติในระดับภูมิภาคอีก 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2560 ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง โดยเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจสามารถชมงานได้ฟรี.

ณภิญา มุสิกะรักษ์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์  สำนักบริหารกลาง  กรมการข้าว