ข่าวพระราชกรณียกิจด้านข้าว
Prev Next

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว กข...

อ่านต่อ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีติดตาม “โครงการเกษตรรวมใจ” ทอดพระเนตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและแปลงนาสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

อ่านต่อ

พระราชินีเสด็จตรวจเยี่ยมโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่บช. ตชด.เพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านต่อ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ...

อ่านต่อ

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงเปิด งานเฉลิมพระเกียรติฯ อุทยาน...

อ่านต่อ

 กรมการข้าวถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

อ่านต่อ

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามโครงการ “ทหารพันธุ์ดี”...

อ่านต่อ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ...

อ่านต่อ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท...

อ่านต่อ

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดงาน “วันลองกอง”ของดีเมืองนรา 44

อ่านต่อ

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตร “โครงการเกษตรรวมใจ”

อ่านต่อ

 'กรมสมเด็จพระเทพ' เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ”ครั้งที่ 13

อ่านต่อ

'กรมสมเด็จพระเทพ' เสด็จฯในพิธีปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตฯโรงเรียนนายร้อยจปร.

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดยิ่งใหญ่ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี...

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิด งานเฉลิมพระเกียรติฯ อุทยาน ร.2

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯทรงเปิด “งานกาชาด ประจำปี 2561”

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทาน พระราชวโรกาสให้ผู้แทน กระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมลา...

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันลองกอง...

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงปลูกข้าว ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงติดตามความก้าวหน้าการปลูกข้าวอินทรีย์ ณ กองทัพภาคที่ 3...

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ประจำปี 2561

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  พระราชทาน ส.ค.ส...

อ่านต่อ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาทรงเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี2561

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนหอพักในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ...

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าโครงการภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี...

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทาน พระราชวโรกาส ให้ผู้แทน...

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนิน  ทรงหว่านข้าวพระราชทาน ณ...

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันลองกอง...

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน  “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ”...

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนาปลูกข้าวอินทรีย์ ณ กองทัพภาคที่...

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงติดตามความก้าวหน้า “โครงการเกษตรรวมใจ” ณ โรงเรียนทหารการสัตว์...

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   เสด็จฯทรงปลูกข้าว ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า...

อ่านต่อ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ  เสด็จฯเป็นประธานเปิดงาน วันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2560

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560”

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานกิจการภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า การปลูกพืชหลังนาในพื้นที่โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อย...

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทาน พระราชวโรกาส ให้ผู้แทน...

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ของดีเมืองนรา” ประจำปี...

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯทรงเปิดงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน“สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงเปิดงานเกษตรร่วมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559”

อ่านต่อ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  เสด็จฯเป็นประธาน เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริฯ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ
ข่าวพระราชกรณียกิจด้านข้าวทั้งหมด

rice hbd2564 2

Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

A4 connect

rice guarantee

กรมการข้าว ใส่เกียร์ 5 งานประกวดข้าว เดินหน้าส่งเสริมการส่งออกข้าวสู่ตลาดโลก

อ่านต่อ

 กรมการข้าว ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ

อ่านต่อ

   “กรมการข้าว” รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2564

อ่านต่อ

เกษตรฯ เดินหน้าขับเคลื่อนงานประกวดข้าว ปักหมุดส่งเสริมข้าวไทยสู่ตลาดโลก

อ่านต่อ

  กรมการข้าวมอบหน้ากากอนามัยแก่บุคลากร ต้านภัยโควิด 19

อ่านต่อ

กรมการข้าวประชุมเข้ม ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบ 64

อ่านต่อ

กรมการข้าวหารือธ.ก.ส. สนับสนุนงานวิจัยข้าวเพิ่มโอกาสเกษตรกร

อ่านต่อ

กรมการข้าววอนชาวนา ใช้ประโยชน์จากฟางข้าว งดเผา ลดมลพิษ PM 2.5

อ่านต่อ

กรมการข้าว แจง กข87 เป็นข้าวพื้นนุ่ม ผลผลิตดี

อ่านต่อ

กรมการข้าวเดินหน้าประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก

อ่านต่อ

  "กรมการข้าว" ประชุมเข้ม เร่งออกมาตรการป้องกัน COVID - 19

อ่านต่อ

กรมการข้าว เร่งติดตามสถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปีฤดูกาลผลิต 2563/64

อ่านต่อ

กรมการข้าวจับมือปศุสัตว์เสริมเกราะป้องกัน พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

‘รมช.ประภัตร’ คิกออฟเปิดแปลงนาอัจฉริยะ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ควบคุมคุณภาพและรายได้อย่างยั่งยืน หนุนถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร เผยปลูกข้าว 1 ไร่ ทุนไม่เกิน...

อ่านต่อ

“กรมการข้าว” เปิดบ้าน จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

“ประภัตร” ลงพื้นที่เตรียมจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ”

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคม เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2563

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่รัชกาลที่๙ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดงาน “ข้าวแดนสยาม” มุ่งยกระดับมาตรฐานข้าวไทยสู่วิถีเกษตรกรแนวใหม่ 4.0

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์“ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 & Eco Rice เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรเชียงราย”

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ มช. หารือทีมนักวิจัยเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าว ตั้งธงทวงแชมป์ส่งออกข้าวโลก

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดใหญ่ งานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 โชว์นวัตกรรมทางการเกษตร ยกระดับขีดความสามารถเกษตรกรไทย

อ่านต่อ

กรมการข้าวเตรียมวางแผนงบประมาณ 2565 หวังสนับสนุนเกษตรกรก้าวหน้าและมั่นคง

อ่านต่อ

กรมการข้าว เรียกระดมสมอง ศมข. วางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ต้องมีคุณภาพ

อ่านต่อ

กรมการข้าวย้ำ! ขั้นตอนการเตรียมดินและตัดพันธุ์ปนยังสำคัญที่จะได้เมล็ดพันธุ์ดี

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมงานแถลงข่าว “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ครบรอบ 65 ปี

อ่านต่อ

“กรมการข้าว” เปิดตัวพันธุ์ข้าวน้องใหม่ 3 พันธุ์ ชูจุดเด่นคุณภาพดี ให้ผลผลิตสูง

อ่านต่อ

“กรมการข้าว” งัดไม้เด็ด ประกาศรับรองข้าวพื้นนุ่มพันธุ์ใหม่ กข87 หวังกระตุ้นการส่งออกข้าวไทย

อ่านต่อ

กรมการข้าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแผนงานและโครงการระบบการผลิตข้าวยั่งยืน ภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

อ่านต่อ

กรมการข้าวเร่งขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาข้าว จัดระดมสมองครั้งใหญ่รับปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

‘รมช.ประภัตร’ ลุยร้อยเอ็ด เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์แจกผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

อ่านต่อ

 รมช.เกษตรฯ นำทีมหน่วยงานในสังกัด เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด พร้อมแจง 7 โครงการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย

อ่านต่อ

‘รมช.ประภัตร’ติดตามงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกร จ.ขอนแก่น สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ตั้งเป้า 25,000 ครัวเรือน มุ่งยกระดับขอนแก่นเป็นจังหวัดต้นแบบด้านการเกษตร 

อ่านต่อ

เกษตรเตรียมความพร้อมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รับครม.สัญจร พื้นที่กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน

อ่านต่อ

กรมการข้าวลงพื้นที่ติดตามงานข้าวภาคอีสาน

อ่านต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมการข้าว ทอดถวาย ณ วัดโพธาราม จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

อ่านต่อ

 กรมการข้าวร่วมหารือกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่องานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวตอบโจทย์สร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดโลก

อ่านต่อ

ศวข.ปราจีนบุรี นำคณะนักเรียนเยี่ยมชมข้าวขึ้นน้ำ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวในถิ่นเดิม

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

อ่านต่อ

รมช.ประภัตร ติดตามความคืบหน้าแก่งน้ำต้อน เป็นแหล่งรองรับน้ำและเก็บกักน้ำ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

อ่านต่อ

 ‘รมช.ประภัตร’ นั่งหัวโต๊ะประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.ขอนแก่น  ดันอาชีพทางเลือกเลี้ยงสัตว์-ปลูกพืชน้ำน้อย ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ ผวจ.ขานรับเร่งเดินหน้าโครงการฯ  

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เข้ารับตำแหน่ง

อ่านต่อ

กรมการข้าว เปิดตัวพันธุ์ข้าวน้องใหม่เชื้อปักษ์ใต้ 2 พันธุ์  

อ่านต่อ

รัฐมนตรีเกษตรฯ 'เฉลิมชัย' แถลงนโยบายด้านเกษตรต่างประเทศ แก่คณะทูตานุทูตประจำประเทศไทย ชูนโยบาย 3 ด้าน

อ่านต่อ

กรมการข้าวเล็งผลักดัน "ข้าวเจ้าหอมหัวบอน" เป็นสินค้าGI รายต่อไป

อ่านต่อ

"กรมการข้าว" เสริมหล่อ จัด Big Cleaning Day 2020 ปรับภูมิทัศน์ เสริมภาพลักษณ์ให้องค์กร

อ่านต่อ

รมช.เกษตร วางเป้าผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเพิ่มขึ้น 1.6 แสนตัน/ปี แก้ปัญหาเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอ

อ่านต่อ

"ประภัตร" เปิดงานมหกรรมเปิดบ้าน สุรินทร์ “Surin Open Up”

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ“ทฤษฎีใหม่ : ข้าวไทย ยุทธปัจจัยเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” และการอภิปราย “แนวทางการดำเนินงานนาแปลงใหญ่” และโครงการสำคัญต่าง ๆ...

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัด “สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่”

อ่านต่อ

กรมการข้าวเตือนระวังโรคไหม้ระบาด

อ่านต่อ

"รมช.ประภัตร" มอบนโยบายกรมการข้าว กำชับการผลิตเมล็ดพันธุ์ ต้องเพียงพอต่อเกษตรกร

อ่านต่อ

กรมการข้าว จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุนชนบ้านไผ่เขียว จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

อ่านต่อ

กรมการข้าวเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบุคลากรวิจัยข้าว

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านพระร่วง-ดงไทย

อ่านต่อ

 นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยี่ยนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย จ. ร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยี่ยนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้างบ้านร่องคำ จ.ร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

กรมการข้าว ติดตามการดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบการคลัง

อ่านต่อ

  อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

กรมการข้าวเคลื่อนทัพสื่อมวลชนสัญจรลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ก้าวสู่มาตราฐานเกษตรอินทรีย์

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศมข.ร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

‘รมว.ยุติธรรม’ ควง ‘รมช.เกษตรฯ’ ลุยสุโขทัย ระดมข้าราชการช่วยเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม เร่งหน่วยงานสำรวจความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเร่งด่วน

อ่านต่อ

“ประภัตร”  มอบเสบียงข้าวสาร​ และอาหารสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย จ.อุตรดิตถ์-แพร่

อ่านต่อ

กรมการข้าวต้อนรับทูตจีน สนับสนุนความร่วมมือ ทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการ ไทย-จีน

อ่านต่อ

กรมการข้าวรับมอบ “เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว” หนุนระบบการปลูกข้าวแก่ชาวนาไทย

อ่านต่อ

เกษตรฯจับมือไบเออร์ เปิดตัวโครงการ Better Farms, Better Lives ช่วยเกษตรกรจากโควิด-19

อ่านต่อ

  กรมการข้าวชนะเลิศ “นวัตกรรมข้าวไทยรองรับการส่งออกของตลาดโลก” Thailand Research Expo 2020

อ่านต่อ

 กรมการข้าว​ จับมือ​ ม.รังสิต​ บูรณาการงานวิจัย​แปรรูป​ผลิตภัณฑ์​ แปลงกายข้าวให้เพิ่มมูลค่าผลผลิต

อ่านต่อ

"ประภัตร" ลงพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชน​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ สั่งขยายศูนย์​ เพิ่มกำลังการผลิต​ เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

อ่านต่อ

รวมใจภักดิ์รักษ์ข้าวไทย ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านต่อ

กรมการข้าว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านต่อ

เปิดงานวันรณรงค์เริ่มต้นฤดูการปลูกข้าว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา โรงเรียนเพียงหลวง4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563 

อ่านต่อ

 "ประภัตร" ติดตามแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะคืบหน้า เร่งวางแผนการดำเนินงานเพื่อชาวนาและเกษตรกร

อ่านต่อ

 “รมช.ประภัตร” กระตุ้นศูนย์ข้าวชุมชนเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดโลก

อ่านต่อ

กรมการข้าว จัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับศูนย์ข้าวชุมชนตั้งเป้าชาวนาต้องได้รับเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี

อ่านต่อ

  อธิบดีกรมการข้าว​ ห่วงน้ำท่วมเลย​ ส่ง​ จนท.​ ลงพื้นที่ดูแลชาวนาอย่างใกล้ชิด​

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดีอธิการบดีม.เกษตรฯป้ายแดง

อ่านต่อ

กรมการข้าว จัดอบรมสร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนาการผลิตสินค้าแปรรูปจากข้าว

อ่านต่อ

 กรมการข้าวแจกชุดฝึกปฏิบัติการข้าว แก่ผู้สนใจภายในกิจกรรมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมี ณ ท้องสนามหลวง

อ่านต่อ

  กรมการข้าวร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2563

อ่านต่อ

 กรมการข้าว ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมี

อ่านต่อ

 กรมการข้าว พร้อมใจถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2563

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมเตรียมงานเฝ้ารับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการหว่านข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

อ่านต่อ

กรมการข้าว จัดงาน “กึ่งศตวรรษศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชาวนา”  

อ่านต่อ

  กรมการข้าวรับมอบอุปกรณ์วัดระดับน้ำในนาข้าวจากกรมชลฯ ช่วยลดโลกร้อนและการใช้น้ำ

อ่านต่อ

 กรมการข้าวประกาศผล 5 สุดยอดข้าวไทย ตั้งเป้าทวงแชมป์ส่งออกข้าว

อ่านต่อ

 กรมการข้าวเริ่มแล้วประกวดข้าว จัดเสวนา “ห่วงโซ่ข้าวไทย (Rice Chain) เพื่อการแข่งขันในตลาดข้าวโลก”

อ่านต่อ

“กรมการข้าว” เปิดตำราข้าว ถ่ายทอดความรู้สู่ชาวนามืออาชีพ

อ่านต่อ

กรมการข้าวเตือนภัยหนอนกระทู้ข้าวโพด ระบาดในแปลงนา

อ่านต่อ

ชี้จุดศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว ผ่านเว็บ RiceGIS ของกรมการข้าว

อ่านต่อ

กพภ.ประชุมคณะทำงานระบบตามสอบสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อขับเคลื่อนระบบตามสอบสินค้าข้าว  

อ่านต่อ

กรมการข้าวส่งเสริมชาวนา smart farmer เป็นวิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น

อ่านต่อ

“กรมการข้าว” เปิดประกวดเฟ้นหาสุดยอดข้าวไทย ตั้งเป้าทวงแชมป์ส่งออกข้าว 

อ่านต่อ

กรมการข้าว นำทัพสื่อมวลชนสัญจร เยี่ยมชมพื้นที่นาแปลงใหญ่ จ.นครสวรรค์

อ่านต่อ

  กรมการข้าวชี้แจงประเด็น ข้อกล่าวหาการทุจริตรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก

อ่านต่อ

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด ไม่สนวิกฤติโควิด-19 จับมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

อ่านต่อ

‘รมช.ประภัตร’ ขับเคลื่อนงานวิจัยพันธุ์ข้าว ระดมสมองนักวิชาการพัฒนาพันธุ์ข้าว ให้ตรงตามความต้องการของตลาดช่วยชาวนาไทยเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดี มุ่งเพิ่มศักยภาพส่งออกข้าวในตลาดโลก

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดสื่อมวลชนสัญจรดูงาน ศวข.ปราจีนบุรี

อ่านต่อ

สพร.หารือกข. สำรวจสภาพงานบริการประชาชน เชื่อมโยงบริการดิจิทัลภาครัฐ

อ่านต่อ

กรมการข้าวส่งมอบเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านต่อ

 อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ศวข. คลองหลวง

อ่านต่อ

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรพันธมิตร จับมือจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย พ.ศ.2563-2567

อ่านต่อ

 กรมการข้าว ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อขอให้หายจากพระอาการประชวร           วันที่...

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ บันทึกเทปฯ ถวายพระพรฯ 28 ก.ค. 2563

อ่านต่อ

กรมการข้าวห่วงใยชาวนา เตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศวข.พระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

“กรมการข้าว” ลุยบำรุงเครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ และกับดักแสงไฟ เสริมศักยภาพการทำงาน

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม - ติดตามผลการดำเนินงาน ให้กำลังใจศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

อ่านต่อ

 กรมการข้าวเปิดตัวเว็บฯ รับมือสถานการณ์ COVID-19

อ่านต่อ

  กรมการข้าวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

อ่านต่อ

 ข้าวนุ่มสอดคล้องกับยุคโควิด ตลาดส่งออกต้องการสูง ตอบโจทย์นโยบายรัฐมนตรีเฉลิมชัย

อ่านต่อ

 พาณิชย์-เกษตรฯ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”ตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก

อ่านต่อ

 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ

 กระทรวงเกษตรฯ นำเกษตรฯดีเด่นและผู้นำชาวนา พบ “นายกฯ”  พร้อมมอบข้าวสาร 30 ตัน  สู้ โควิด เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ...

อ่านต่อ

“กรมการข้าว” สร้างสิริมงคล บูชาแม่โพสพ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2563

อ่านต่อ

 กระทรวงเกษตรฯ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ

 “กรมการข้าว” ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวให้สัมภาษณ์รายการคนไทยหัวใจเกษตร

อ่านต่อ

"กรมการข้าว" บูรณาการหน่วยงาน เร่งแก้ปัญหาดินเค็ม ฟื้นผืนดินบ้านแหลมเมืองเพชรให้ปลูกข้าวได้

อ่านต่อ

แปลงนาเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะคืบ เตรียมบูรณาการหน่วยงานนำเทคโนโลยีเกษตร 4.0 มาจัดแสดง

อ่านต่อ

 “อธิบดีกรมการข้าว” ร่วมทาสีช่องจราจร มุ่งจัดระเบียบที่จอดรถกรมการข้าว

อ่านต่อ

“ประภัตร” ประชุมติดตามผล โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้นาข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

อ่านต่อ

 "ประภัตร" ชูเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จัดทำแปลงนาสาธิต หวังเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรนำไปปรับใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต

อ่านต่อ

กรมการข้าวมุ่งเสริมศักยภาพ รับมอบเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

เครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ กรมการข้าวการันตีข้าวดีมีคุณภาพ

อ่านต่อ

"ประภัตร" มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว 4 อำเภอ โคราช เพื่อรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี2563/64 เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร เสริมศักยภาพการค้าและการตลาดข้าวไทย

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563

อ่านต่อ

“ประภัตร” สั่งลุยผลิตเมล็ดข้าวคุณภาพ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้

อ่านต่อ

กรมการข้าวเตรียมแจก 5 พันธุ์ข้าวพระราชทาน เนื่องในวันพืชมงคล ปี 63

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล 2563

อ่านต่อ

กระทรวงมหาดไทย ขยายเวลาการขอมี-เปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ ถึง 31 ก.ค.นี้

อ่านต่อ

 "ประภัตร" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศมข.นครนายก

อ่านต่อ

"ประภัตร" เตรียมจับมือภาคเอกชน เสริมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

กรมการข้าวติดตามการดำเนินงานคณะทำงานบริหารจัดการ จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัย

อ่านต่อ

กรมการข้าวส่งมอบหน้ากากอนามัยแก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าว ต้านภัยโควิด 19  

อ่านต่อ

  กรมการข้าวเดินหน้าสู้ภัยโควิด เปิดสื่อกลางกลุ่มตลาดข้าวเฉพาะคุณภาพดี

อ่านต่อ

 กรมการข้าวหารือแนวทางส่งเสริมการผลิตข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อ่านต่อ

กรมการข้าวติดตามภารกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กระทรวงเกษตรฯ ผ่านการประชุมทางไกล 

อ่านต่อ

 กรมการข้าวติดตามงานผ่านการประชุมทางไกล พร้อมให้กำลังแก่ผู้ปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

การปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบปีที่ 128 มุ่งมั่นดำเนินงานนโยบายสำคัญเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง บนหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

อ่านต่อ

  กรมการข้าวประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีข้าว” ประจำปีนี้

อ่านต่อ

กรมข้าวจับมือปศุสัตว์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID – 19 

อ่านต่อ

“กรมการข้าว” ประชุมเตรียมรับมือการแพร่ระบาด COVID-19

อ่านต่อ

 กรมการข้าว ประชุมหารือพัฒนาพันธุ์ข้าว เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด

อ่านต่อ

  กรมข้าว ลงพื้นที่เยี่ยม ศพก.ท่าแพ ส่งเสริมการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตข้าว ณ จังหวัดสตูล

อ่านต่อ

  "กรมการข้าว" หนุนฟื้นฟู ส่งเสริมชาวบ้านและโรงเรียนปลูกข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสมกับพื้นที่น้ำเค็ม พร้อมแนะปลูกพืชสร้างแหล่งอาหารหลังสึนามิ​ ทำลายพื้นที่การเกษตร

อ่านต่อ

อธข.ประชุมติดตามภารกิจกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

"ประภัตร" ชูงานวิจัยและพัฒนาข้าว เตรียมรองรับการแข่งขันตรงตามความต้องการของตลาดโลก มุ่งยกระดับการส่งออกข้าวไทย

อ่านต่อ

 “กรมข้าว” ชะลอการจัดงานทั้งหมด ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด COVID – 19

อ่านต่อ

วันสถาปนากรมการข้าว  ครบรอบ 14 ปี

อ่านต่อ

กรมการข้าวสั่งคุมเข้ม COVID-19

อ่านต่อ

ชาวนานครฯ เฮ! กรมข้าวจัดโรงสีMOUกลุ่มนาแปลงใหญ่ ซื้อขายผลผลิตล่วงหน้า

อ่านต่อ

 14 ปี กรมการข้าว “เพิ่มศักยภาพชาวนา นำพาสู่นวัตกรรม 4.0 ”

อ่านต่อ

กรมข้าว เปิดคอร์สฝึกวิทยายุทธการทำนาเบื้องต้น มุ่งต่อยอดอาชีพชาวนาสู่ยุค 4.0

อ่านต่อ

 ‘ประภัตร’ ไฟเขียว ตั้ง คกก.ขับเคลื่อนพัฒนาข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เร่งสำรวจเมล็ดพันธุ์-พื้นที่ หวังดันชาวนาปลูกข้าวพื้นนุ่ม ผลผลิตสูง ต้นทุนต่ำ เจาะตลาดต่างประเทศ

อ่านต่อ

 อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชนฯ

อ่านต่อ

 อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม-ติดตามผลการดำเนินงาน ให้กำลังใจศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

อ่านต่อ

 กรมการข้าวเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหมุนเวียน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ เปิดเวทีหารือแนวโน้มอนาคตข้าวไทยในตลาดโลก

อ่านต่อ

 กรมการข้าว ติดตามงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 ศูนย์ 100 ตัน ต้นแบบกลุ่มเกษตรกรโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

กรมการข้าว จัดฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่  ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องหลักสูตร “เทคนิคการทำตลาดออนไลน์” เพื่อสร้างต้นแบบความยั่งยืนให้อาชีพชาวนาไทย

อ่านต่อ

กรมการข้าวติวเข้มเจ้าหน้าที่ เพิ่มพูนทักษะการดำเนินโครงการเพื่อชาวนา

อ่านต่อ

 “กรมการข้าว" เปิดงาน THAI RICE 2020 ชูแนวคิด "ข้าวใหม่ ที่อยากให้คุณรู้"

อ่านต่อ

  กรมการข้าวอ้อนชาวนา งดเผา ลดมลพิษ สร้างรายได้จากฟางข้าว

อ่านต่อ

กรมการข้าว สนับสนุนโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ คัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อจัดทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์

อ่านต่อ

 กรมการข้าวหารือผู้ประกอบการ แลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์ข้าวไทยในตลาดโลก

อ่านต่อ

 กรมการข้าวแถลงข่าวเตรียมจัดงานThai Rice 2020 ยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าว ตอบสนองความต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้แก่สังคม

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
Prev Next

  กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ได้มีการจัดประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ครั้งที่ 9/2563

อ่านต่อ

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

อ่านต่อ

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

อ่านต่อ

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2563

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

อ่านต่อ

กรมการข้าว ลงพื้นที่กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์นาแอง-ศรีชมชื่น จังหวัดอุดรธานี ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ลงพื้นที่โรงเรียนวัดป่างิ้ว  ตรวจข้าวสารโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ลงพื้นที่ออกตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดสระแก้ว

อ่านต่อ

ปรับปรุงสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานแผนงานการวิจัยและพัฒนาการปรับตัวของระบบการผลิตข้าว

อ่านต่อ

การติดตามและนิเทศงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงภาคเหนือ

อ่านต่อ

การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข - บ้านขุนกำลัง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

อ่านต่อ

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว จัดสัมมนาโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2563

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดสถานที่ประชุมจัดสรรเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก ของกองวิจัยและพัฒนาข้าว และแสดงมุทิตาจิตแด่คณะทำงานผลิตเมล็ดพันธุ์ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2563

อ่านต่อ

  คณะตัวแทนจากกรมกรมข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดประชุมหน่วยงานภาคี ร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสัมประสิทธิ์พันธุกรรมพันธุ์ข้าวฯ ของศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตามกำกับ ดูแล สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

อ่านต่อ

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ติดตามงานเพื่อสำรวจคัดกรอง Developing Farmerจังหวัดชัยนาท

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวติดตามงานเพื่อสำรวจคัดกรองเกษตรกร Developing Farmer จังหวัดฉะเชิงเทรา

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ลงพื้นที่หว่านข้าวฤดูนาปี 2563 รร.ทหารการสัตว์

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และบันทึกเทปให้สัมภาษณ์สื่อ สถานีโทรทัศน์ช่อง 5

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ต้อนรับคณะทำงานพัฒนาระบบ MRV ของกรมการข้าว และคณะผู้เชี่ยวชาญจาก IRRI และ GIZ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมกับคณะรองราชเลขาในพระองค์ฯ ลงแปลงปักดำข้าวพันธุ์ กข83 (มะลิดำหนองคาย 62) บริเวณพื้นที่กิจการส่วนพระองค์ฯ ร้านกาแฟชายทุ่ง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ "โครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอภาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา” และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหาคม 2563 

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ

กรมการข้าวติวเข้ม ปลุกความเป็นวิทยากรมืออาชีพด้านข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคในการใช้งานเครื่องให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์เข้าศึกษาดูงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

อ่านต่อ

ประชุมให้ความรู้เรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Internal Control System : ICS)  ครั้งที่ 2 จังหวัดสกลนคร

อ่านต่อ

ติดตามความก้าวหน้าและร่วมกิจกรรมดำนาการจัดทำแปลงเรียนรู้กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อำเภอบ้านกรวด อำเภอกระสัง อำเภอลำปลายมาศ และอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์​​​​​​​

อ่านต่อ

อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ โรงแรมเดอะพาร์ค ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อ่านต่อ

ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิตคงคลัง ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563   

อ่านต่อ

 ประชุมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค(ภาคเหนือตอนบน) ปี 2564  ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2563 

อ่านต่อ

ติดตามแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัยฯ ตามพระราชดำริ จังหวัดตาก

อ่านต่อ

ติดตามผลการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 และคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่ม จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

สอนวิธีการทำเชื้อไตรโครเดอร์ม่า เพื่อใช้ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน/63จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี​ 2562 ครั้งที่ 2 (จังหวัดกาฬสินธุ์​) 

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี ​2562 ครั้งที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร​​​​​​​

อ่านต่อ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว

อ่านต่อ

สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศฯ

อ่านต่อ

  กรมการข้าว เตรียมเชื่อมโยงตลาดข้าวนุ่มเพื่อทดลองส่งออกตลาดต่างประเทศ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ จัดเวทีเรียนรู้เกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองเรือ ณ ศาลากลาง) 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ จัดเวทีเรียนรู้เกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 (กลุ่มข้าวคุณภาพบ้านขี้เหล็ก ณ สหกรณ์บ้านขี้เหล็ก) 

อ่านต่อ

โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2 จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เตรียมพื้นที่แปลงนาปลูกข้าว กข83 (มะลิดำหนองคาย62) บริเวณพื้นที่กิจการส่วนพระองค์ฯ

อ่านต่อ

อบรมเผยแพร่ความรู้ด้านข้าวหลักสูตร พัฒนาวิทยากรด้านข้าวระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ

          ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ อำเภอทรายทองวัฒนา และ อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล

อ่านต่อ

          ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงจัดประชุมชี้แจงขั้นตอน และวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูนาปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2563

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

rice1

วันที่  14 - 20 มกราคม 2564

สรุปรายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว กรมการข้าว ระหว่างวันที่   14 - 20 มกราคม 2564
(รายงาน ณ วันที่ 21 มกราคม 2564)

สถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 20 มกราคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2563) พบพื้นที่การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง น่าน หนองบัวลำภู และนครปฐม พื้นที่ระบาดจำนวน  182 ไร่ การระบาดลดลง 107 ไร่

สถานการณ์การระบาดของโรคไหม้ข้าว รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร พบพื้นที่ระบาด จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน พะเยา อุทัยธานี ตาก ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร มหาสารคาม บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ยโสธร บึงกาฬ และจันทบุรี พื้นที่ระบาดจำนวน   3,465 ไร่ การระบาดลดลง 98 ไร่ และจากการรายงานสถานการณ์เร่งด่วน (ศสท.101) ของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พบว่า แปลงนาเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พบอาการโรคไหม้ในระยะแตกกอ ในข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 พื้นที่ปลูกจำนวน 8 ไร่ พบแผลโรคไหม้ทั่วไป 1-5 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ และพบความรุนแรงของโรคในแปลงที่ทำการสำรวจ ประมาณ 30%

สถานการณ์การระบาดของศัตรูข้าวชนิดอื่น รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 20 มกราคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2563) พบพื้นที่ระบาดจากการเข้าทำลายของศัตรูข้าว ดังนี้
- การระบาดของของหนอนห่อใบข้าว จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร มหาสารคาม อุบลราชธานี สงขลา และกระบี่ พื้นที่ระบาดจำนวน 205 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 30 ไร่
- การระบาดของเพลี้ยไฟ พบพื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ และฉะเชิงเทรา พื้นที่ระบาดจำนวน 150 ไร่ การระบาดคงที่
- การระบาดของหนอนกอข้าว พบพื้นที่ระบาด 7 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร นครราชสีมา อุบลราชธานี บึงกาฬ และกระบี่ พื้นที่ระบาดจำนวน  180 ไร่ การระบาดคงที่
- การระบาดของโรคขอบใบแห้งข้าว พบพื้นที่ระบาด 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เพชรบุรี และสุราษฎร์ธานี พื้นที่ระบาดจำนวน 17 ไร่ การระบาดลดลง 41 ไร่
- การระบาดของโรคใบจุดสีน้ำตาล พบพื้นที่ระบาด 3 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ขอนแก่น และบึงกาฬ พื้นที่ระบาดจำนวน 85 ไร่ การระบาดคงที่
- การระบาดของโรคเมล็ดด่าง พบพื้นที่ระบาด 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น สุรินทร์ บึงกาฬ และเพชรบุรี พื้นที่ระบาดจำนวน 341 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่
- การระบาดของแมลงบั่ว พบพื้นที่ระบาด 1 จังหวัด คือ กำแพงเพชร พื้นที่ระบาดจำนวน 1,041 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1,041 ไร่ และจากการรายงานสถานการณ์เร่งด่วน (ศสท.101) ของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พบอาการหลอดหอม (หลอดบั่ว) ซึ่งเกิดจากการทำลายของแมลงบั่ว ในพื้นที่ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พันธุ์ข้าว กข41 พื้นที่ปลูกจำนวน 5 ไร่ พบประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แปลง และรายงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบหลอดบั่วที่เกิดการเข้าทำลายของแมลงบั่วสูงกว่าระดับที่ต้องทำการควบคุมในอำเภอชุมแสง และอำเภอพยุหะคีรี ส่วนอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พบตัวเต็มวัยบั่วในแปลง

ข้อมูลเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จากผลการตรวจนับจำนวนตัวเต็มวัยในกับดักแสงไฟ ของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ (ติดตั้งกับดักแสงไฟที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ และสถานีย่อยดงหลักหมื่น) แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ พิษณุโลก ชุมแพ สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ชัยนาท ราชบุรี ร้อยเอ็ด และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ (ติดตั้งกับดักแสงไฟที่จังหวัดสุพรรณบุรี) พบจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในกับดักแสงไฟไม่ถึงระดับวิกฤติ (ระดับวิกฤติ คือ 50,000 ตัวต่อคืน)

ข้อมูลโรคไหม้ รายงานค่าความเสี่ยงของอากาศในระหว่างวันที่ 14 - 20 มกราคม 2564 พบค่าความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคไหม้จากสถานีเครือข่ายของศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี (อ.เมือง) มีค่าความเสี่ยงอากาศสูงเท่ากับระดับวิกฤต (ค่าวิกฤตเท่ากับ 2.25) ส่วนรายงานค่าความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคไหม้จากสถานีเครือข่ายของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ (จุดที่ 1 และ 2) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีค่าไม่เกินระดับวิกฤต

การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในสัปดาห์หน้า  ในช่วงวันที่ 18 – 20 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 4 – 8 องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 24 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อน

การคาดการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในสัปดาห์หน้า จากผลการตรวจนับจำนวนตัวเต็มวัยในกับดักแสงไฟ ภายใน 2-3 สัปดาห์ ยังไม่พบจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เกินระดับวิกฤติ ดังนั้น แนวโน้มในการระบาดอาจพบน้อยหรืออาจพบเป็นบางพื้นที่ที่เคยมีการระบาดเป็นประจำ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น พันธุ์ข้าว พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูข้าวของเกษตรกร การปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น โดยเฉพาะในแปลงที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่น พันธุ์ปทุมธานี 1 และพันธุ์พื้นเมือง เป็นต้น แปลงที่ปลูกข้าวแน่น และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราที่สูงกว่า

คำแนะนำ ส่วนจังหวัดที่มีการรายงานพื้นที่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ลำปาง น่าน หนองบัวลำภู และนครปฐม ควรมีการเฝ้าติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง และสำรวจในพื้นที่ที่ปลูกข้าวอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีปริมาณน้อยกว่า 10 ตัว/กอ หรือยังไม่เกิดการระบาด สามารถใช้เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมการระบาด แต่ในกรณีเกิดการระบาด พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปริมาณ 10 ตัว/กอ หรือมากกว่า ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)

สารป้องกันกำจัดแมลงที่สามารถใช้ในการควบคุมการระบาด ให้เลือกใช้ตามอายุของข้าว  ได้แก่
• ข้าวหลังหว่าน ถึงอายุ 40 วัน พบตัวอ่อนระยะที่ 1-2 จำนวนมากว่า 5 ตัว/ต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ บูโพรเฟซิน 10% ดับบลิวพี อัตรา 25 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ บูโพรเฟซิน/ไอโซโพรคาร์บ 5%/20% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีโทเฟนพรอกซ์ 10% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
• ข้าวอายุ 41-60 วัน พบตัวอ่อนสีน้ำตาล และตัวเต็มวัยชนิดปีกสั้น จำนวนมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ อีโทเฟนพรอกซ์ 10% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ไพมิโทซิน 50% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
• ข้าวอายุ 61-80 วัน พบตัวอ่อนสีน้ำตาล และตัวเต็มวัยชนิดปีกสั้น จำนวนมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ ไพรมิโทซิน 50% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลเฟน 20% อีซี อัตรา 110 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
ในกรณีที่เกิดการระบาดอย่างรุนแรง หรือพบประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากกับดักแสงไฟในระดับที่สูงกว่าค่าวิกฤตอย่างมาก (ค่าวิกฤต 50,000 ตัวต่อวัน) สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงที่สามารถใช้ในการควบคุมการระบาด คือ สารไพรมิโทซิน 50% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

การคาดการณ์การระบาดของโรคไหม้ในสัปดาห์หน้า
โรคไหม้ สภาพอากาศในสัปดาห์หน้ามีแนวโน้มฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้สภาพอากาศมีความเหมาะสมกับการระบาดของโรคไหม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรสำรวจติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อโรค เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข15 กข6 ปทุมธานี 1 และพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ โดยเฉพาะแปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และแปลงนาในพื้นที่ที่สภาพอากาศมีความเสี่ยงในการเกิดโรคสูง ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี และปทุมธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในกรณีที่พบโรคไหม้มีอาการรุนแรง หรือพบพื้นที่ใบเสียหายจากการเป็นโรคถึง 10 เปอร์เซ็นต์  ในข้าวระยะกล้า ถึงแตกกอเต็มที่ และ 5 เปอร์เซ็นต์ ในข้าวระยะตั้งท้อง หรือพบแผลโรคไหม้ที่ใบธง ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัดในการควบคุมด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น ไอโซโปรไธโอเลน หรือคาร์เบนดาซิม หรือไตรไซคลาโซล (ควรใช้เฉพาะในระยะกล้าถึงแตกกอ) ตามอัตราที่ระบุ

รายงาน ณ วันที่  25 มกราคม 2564

สรุปรายงานสถานการณ์ศัตรูข้าวทั้งหมด

Banner SKT
1. copy 2 copy 3 copy 4 copy

 

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ลงพื้นที่โรงเรียนวัดป่างิ้ว 
ตรวจข้าวสารโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต


02

           วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563  นายเฉลิมชาติ ฤๅไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมาย นายสำเริง สกุลสม จพง.การเกษตรชำนาญงาน ศวข.ปทุมธานี นายประสงค์ ยอดยิ่ง นวก.เกษตร และนายนาวี ศรีชัย นวก.เกษตร ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวสารตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จำนวน 65,067 ถุง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างข้าว 5%  จำนวน 30 ตัวอย่าง มาวิเคราะห์มาตรฐานข้าวสาร 5%   ณ  โรงเรียนวัดป่างิ้ว  ต.บ้านงิ้ว  อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี