King0011

 

ข่าวพระราชกรณียกิจด้านข้าว
Prev Next

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  พระราชทาน ส.ค.ส. ประจำปี 2561 ให้ กรมการข้าว

อ่านต่อ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาทรงเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี2561

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนหอพักในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าโครงการภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2561

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทาน พระราชวโรกาส ให้ผู้แทน กระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท  เพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2560

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนิน  ทรงหว่านข้าวพระราชทาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42” ประจำปี 2560

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน  “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนาปลูกข้าวอินทรีย์ ณ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงติดตามความก้าวหน้า “โครงการเกษตรรวมใจ” ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   เสด็จฯทรงปลูกข้าว ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

อ่านต่อ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ  เสด็จฯเป็นประธานเปิดงาน วันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2560

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560”

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานกิจการภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า การปลูกพืชหลังนาในพื้นที่โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทาน พระราชวโรกาส ให้ผู้แทน กระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2559

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ของดีเมืองนรา” ประจำปี 2559 โดยภายในงาน กรมการข้าว ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯทรงเปิดงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน“สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงเปิดงานเกษตรร่วมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559”

อ่านต่อ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  เสด็จฯเป็นประธาน เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริฯ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ
ข่าวพระราชกรณียกิจด้านข้าวทั้งหมด
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Prev Next

กระทรวงเกษตรฯ กำหนดแผนการผลิตข้าว ปี 2561/62 จำนวน 70.42 ล้านไร่ ผลผลิต 33.422 ล้านตันข้าวเปลือก ตามกรอบเป้าหมายความต้องการใช้ข้าว ภายใต้ตลาดนำการผลิต (Demand Driven) จำนวน 30.42 ล้านตันข้าวเปลือก

อ่านต่อ

กรมการข้าว เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการสัมมนาเชิงกลยุทธ์สำหรับการติดตามและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กับการปลูกข้าว ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ปี 2561

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดี ส.ป.ก.เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ43 ปี

อ่านต่อ

กรมการข้าว ให้การต้อนรับผู้แทนสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย

อ่านต่อ

กรมการข้าวเข้าร่วมการประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 5 ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว นำคณะผู้บริหารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เข้าร่วมการประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 5 ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านต่อ

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบ (ศพก.ข้าว) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ด้านการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

กรมการข้าวสนองนโยบายของทางรัฐบาล ด้วยการรณรงค์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Coaching and Mentoring รุ่นที่ 1

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการสาธารณะ “การปรับตัวของชาวนาไทย เป็นไปได้บนเส้นทางที่ยั่งยืน”

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดงานวันรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

กรมการข้าวต้อนรับคณะดูงาน รมต.เกษตรฯ อินเดีย ชูการแปรรูปข้าวเพิ่มมูลค่า-งานวิจัยเด่น

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าจัดการประชุมเกษตรสัญจร “กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก” แจงนโยบายปฏิรูปเกษตร (ติวเข้ม ทีมบู้ – บุ๋น) เร่งแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมเป็นเกียรติในงานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปีและพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรียสามบูรพาจารย์

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวเข้าร่วมเกษตรฯ สัญจรกลุ่มอีสานตอนบน แจงนโยบายปฏิรูปเกษตร ขันน็อตกลไกทีมบุ๋น – บู๊ เร่งแก้ปัญหาภาคเกษตรในพื้นที่

อ่านต่อ

กรมการข้าว เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ ๕

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต)

อ่านต่อ

เริ่มแล้ว กระทรวงเกษตรฯ จัดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติจริง ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบ (ศพก.ข้าว) ในพื้นที่จังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนางาน “ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว และ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว”

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่องการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุมาศ พร้อมเก็บเกี่ยวข้าวในภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าเข้าร่วมงานรวงทองคืนทุ่ง

อ่านต่อ

กรมการข้าวจับมือกรมการปกครองบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

อ่านต่อ

กรมการข้าวเดินทางเข้า สวัสดีปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2561  ณ พระราชวังดุสิต

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

อ่านต่อ

กรมการข้าวทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว(นาแปลงใหญ่ต้นแบบ) ณ จังหวัดสุโขทัย

อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบ  ด้านการพัฒนางาน “ด้านข้าว – แบบไร่นาผสมผสาน” อยู่อย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ประจำปี 2560

อ่านต่อ

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)

อ่านต่อ

  วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด คว้าแชมป์ The Super Farmerเกมเกษตรกรปีที่ 5

อ่านต่อ

เริ่มแล้วงานเทศกาลข้าวไทย 2560 เชิญคนเมืองเดินถนนวิถีข้าว วิถีไทย 4 ภาค

อ่านต่อ

สื่อโทรทัศน์ประเทศญี่ปุ่น ให้ความสำคัญ แนวทางพัฒนางานข้าวไทย

อ่านต่อ

กรมการข้าว ให้สัมภาษณ์สื่อรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการจัดงาน “เทศกาลข้าวไทย 2560” (Thai Rice Festival 2017) เป็นของขวัญส่งความสุขให้กับคนที่รักในช่วงเทศกาลปีใหม่

อ่านต่อ

กรมการข้าวเปิดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว รุ่นที่ ๑ “

อ่านต่อ

เปิดแถลงข่าวเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ส่งความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง ระดมผลิตภัณฑ์ข้าวเกรดพรีเมี่ยม ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้

อ่านต่อ

รมช.เกษตรฯ ให้แนวทางการทำงานแก่ผู้บริหารกรมการข้าว

อ่านต่อ

โครงการเกษตรอาสาฯ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

อ่านต่อ

    จัดเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐ (Thai Rice Festival 2017) ยิ่งใหญ่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวระดับพรีเมี่ยม เป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวเดินสายตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวและศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

กรมมการข้าวร่วมชี้แจงแนวทางปฏิบัติหลังเกษตรกรและผู้ประกอบการทำ MOU ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่)

อ่านต่อ

เปิดปฏิทิน  "เทศกาลข้าวใหม่"  ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

อ่านต่อ

เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ ตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่กว่า 2 แสนไร่ในปีหน้า

อ่านต่อ

นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ประชุมหารือโครงการการผลิตและการตลาดข้าวสุขภาพ พันธุ์ กข43ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ อาคารกรมารข้าว

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมพิธีถวายสักการะองค์พระบิดาแห่งฝนหลวง

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  “ตลาดเกษตร เกรดพรีเมี่ยม” ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” สินค้าเกษตรคุณภาพ (ต้นแบบ) ณ  ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมโปรโมท งานปั่นจักรยานนำเยี่ยมชมพื้นที่ทุ่งกุลานาข้าวอินทรีย์ แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เกรดพรีเมี่ยมระดับโลก

อ่านต่อ

กรมการข้าว จัดนิทรรศการฉลองครบรอบ 20 ปี ประติมากรรมข้าวป่า (โมมิ) 

อ่านต่อ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดราชนัดดาราม วรวิหาร

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านต่อ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน  ให้ กรมการข้าว ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวาย พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2560  ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จังหวัดตรัง

อ่านต่อ

กรมการข้าวให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามการจัดภูมิสถาปัตยกรรม แปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดโครงการ Team Integration (คุยกันฉันท์พี่น้อง)

อ่านต่อ

กรมการข้าวต้อนรับผู้แทนจากสำนักวิจัยมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ

MOU โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์จังหวัดชัยภูมิ

อ่านต่อ

MOU โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์  และข้าวGAP ครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เกษตรกร 41 กลุ่ม ผู้ประกอบการ 8 ราย ปริมาณข้าว 3 พันตัน

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

อ่านต่อ

กรมการข้าวเข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมงานสถาปนาสำนักมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

อ่านต่อ

กรมการข้าวส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมกลุ่มข้าวอินทรีย์ภาคเหนือ 

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมเป็นจิตอาสาปฏิบัติงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

นำร่องปลูกข้าวพันธุ์กข43 ข้าวนุ่ม ทานอร่อย มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ

อ่านต่อ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ของกรมการข้าว” ณ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

อ่านต่อ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

อ่านต่อ

รอง อธข. เป็นประธานพิธีเปิดที่ทำการวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว และคณะจากกรมการข้าว  ร่วมให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านต่อ

กรมการข้าวต้อนรับเอกอัครราชทุตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่เพื่อติดตามการขนย้ายกระถางข้าว ระยะต้นกล้าพันธุ์ปทุมธานี 1 รอบพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAPครบวงจร

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ร่วมพิธีเปิดงาน “๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว เปิดตัวข้าวหอมมะลิแชมป์โลกในงาน Anhui Agri Expo 2017

อ่านต่อ

อธข.ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการน้ำ  การผลิตและการพัฒนาพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมงานแถลงข่าว พิธีเปิดโครงการ  “THE SUPER FAEMER เกมเกษตรกร ปี5”

อ่านต่อ

กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ไทยแลนด์ 4.0

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดงานสัมมนา “ผลการดำเนินงาน ปี 2560 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าวในปี 2561”

อ่านต่อ

สมาพันธ์ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ของจีน เดินหน้าสานสัมพันธ์เจาะตลาด แหล่งผลิตสินค้าคุณภาพทางการเกษตรไทย สร้างโอกาสช่องทางใหม่ การตลาดตอบโจทย์งานเกษตรไทย

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ติดตามความก้าวหน้าการจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

กรมการข้าว เข้าร่วมการมอบรางวัล Thailand Research Expo 2017 Award การมอบโล่ขอบคุณหน่วยงาน และพิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

อ่านต่อ

อธข.ร่วมงานกิจกรรมการเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ภายใต้โครงการ “นครปฐม : โมเดล” การส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพครบวงจร (ขนมจีนแปลงใหญ่) ปี 2560

อ่านต่อ

รมช.ชุติมา” ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย รมว.เกษตรฯ 3 โครงการสำคัญ  เผยจังหวัดศรีสะเกษผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยง 28 ราย จับคู่กับกลุ่มเกษตรกร 64 กลุ่ม ทำ MOU แล้วจะรับซื้อข้าวอินทรีย์และข้าว GAP จำนวน 8,291 ตัน  ซึ่งเป็นข้าวจากนาแปลงใหญ่มาตรฐาน GAP จำนวน 7 กลุ่ม

อ่านต่อ

รมช.กษ. เปิดสัมมนางาน “ศรีสะเกษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก” เพื่อพัฒนาการสร้างเครือข่าย และผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้สู่มาตรฐานสากล ให้มีปริมาณเพียงพอที่จะทำการตลาดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนสนองนโยบายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาล

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ต้อนรับคณะเครือข่ายหมอดินอาสาประจำตำบล เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

อ่านต่อ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารที่ทำการใหม่ ของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Yasothon Organic Fair 2016

อ่านต่อ

ศมข.เชียงใหม่ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 59

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานของโครงการ GAP

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงร่วมกิจกรรมดำนา แปลงข้าวโรงเรียนบ้านโคกชะแง้

อ่านต่อ

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่”

อ่านต่อ

ศมข.เชียงใหม่ตรวจติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ศมข.ราชบุรีจัดประชุมหารือกับผู้ประกอบการ ผู้รับจ้างทำนา

อ่านต่อ

ศมข.อุบลราชธานีติดตามงานและชี้แจงภารกิจตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518

อ่านต่อ

ศวข.ชุมแพได้จัดเวทีเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมโครงการ Pre GAP

อ่านต่อ

ศมข.นครราชสีมาจัดนิทรรศการแสดงผลิตภันฑ์จากข้าวและแปลงสาธิตการปลูกข้าว

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

rice1

วันที่  22 – 28 มีนาคม 2561

สรุปรายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2561

rice2เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีมีปริมาณสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อน และพบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทในสัปดาห์ก่อนยังมีปริมาณค่อนข้างสูง แต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤต (ระดับวิกฤต คือ 50,000 ตัวต่อคืน)
นอกจากนี้พบตัวเต็มวัยของเพลี้ยจักจั่นปีกลายหยักที่นับได้จากกับดักแสงไฟในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมีปริมาณสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อน
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นในศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี แต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤต (ระดับวิกฤต คือ 2.25)
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงต้นสัปดาห์อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
1) เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด ควรสำรวจและติดตามในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และข้าวพันธุ์อ่อนแอ แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และพื้นที่ที่มีปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่จับได้จากกับดักแสงไฟสูงขึ้นมากกว่าในสัปดาห์ก่อน ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี
2) โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค ควรสำรวจและติดตามการระบาดในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคในสัปดาห์ก่อน ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ปราจีนบุรี และจังหวัดลพบุรี

rice3 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวแพร่มีปริมาณสูงขึ้นมากจากสัปดาห์ก่อน และตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกมีปริมาณลดลง แต่ยังคงมีปริมาณค่อนข้างสูง แต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤต (ระดับวิกฤต คือ 50,000 ตัวต่อคืน)
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคสูงกว่าระดับวิกฤตในศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และมีค่าความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก แต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤต (ระดับวิกฤต คือ 2.25)
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงต้นสัปดาห์อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 18-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
1) เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศเหมาะสมกับการระบาด ควรสำรวจติดตามในแปลงนาที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และพื้นที่ที่มีปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่จับได้จากกับดักแสงไฟสูงขึ้นในสัปดาหนี้และสัปดาห์ก่อน ได้แก่ จังหวัดแพร่ และจังหวัดพิษณุโลก
2)โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค ควรสำรวจและติดตามการระบาดในแปลงนาที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอากาศในการเกิดโรค ได้แก่ จังหวัดเชียงราย นครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก

rice4 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีมีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ที่ศูนย์วิจัยข้าวหนองคายมีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และยังไม่ถึงระดับวิกฤต (ระดับวิกฤต คือ 50,000 ตัวต่อคืน)
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นในศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี แต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤต (ระดับวิกฤต คือ 2.25)
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงต้นสัปดาห์มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรง ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว    10-25 กม./ชม.
1) เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างหมาะสมกับการระบาด ควรสำรวจและติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าว แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง
2) โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด ควรสำรวจและติดตามในพื้นที่ที่ปลูกข้าว และแปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรค ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี

rice5  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยจากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมาชมีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา และยังไม่ถึงระดับวิกฤต (ระดับวิกฤต คือ 50,000 ตัวต่อคืน)
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ แต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤต (ระดับวิกฤต คือ 2.25)
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงต้นสัปดาห์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
1)  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศเหมาะสมกับการระบาด ควรสำรวจและติดตามการระบาดในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ เช่น พันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง
2)โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค ควรติดตามการระบาดในแปลงนาที่ปลูกข้าว  พันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรค ได้แก่ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดข้าวกระบี่

rice6

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าเหมาะสมกับการระบาดในภาคเหนือและภาคใต้ค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาดในภาคกลางและภาคตะวันออกหเฉียงเหนือ ควรสำรวจและติดตามในพื้นที่ที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่น พันธุ์ปทุมธานี 1 และพันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และพื้นที่ที่ตัวเต็มวัยที่จับได้จากกับดักแสงไฟมีปริมาณสูง ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี แพร่ และจังหวัดพิษณุโลก
* ในกรณีที่พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีปริมาณน้อยกว่า 10 ตัว/กอ หรือยังไม่เกิดการระบาด สามารถใช้   เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมการระบาด แต่ในกรณีเกิดการระบาด พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปริมาณ 10 ตัว/กอ หรือมากกว่า ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)

สารป้องกันกำจัดแมลงที่สามารถใช้ในการควบคุมการระบาด ให้เลือกใช้ตามอายุของข้าว  ได้แก่
•    ข้าวหลังหว่าน ถึงอายุ 40 วัน พบตัวอ่อนระยะที่ 1-2 จำนวนมากว่า 5 ตัว/ต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ บูโพรเฟซิน 10% ดับบลิวพี อัตรา 25 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ บูโพรเฟซิน/ไอโซโพรคาร์บ 5%/20% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีโทเฟนพรอกซ์ 10% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
•    ข้าวอายุ 41-60 วัน พบตัวอ่อนสีน้ำตาล และตัวเต็มวัยชนิดปีกสั้น จำนวนมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ อีโทเฟนพรอกซ์ 10% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ไพมิโทซิน 50% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
•    ข้าวอายุ 61-80 วัน พบตัวอ่อนสีน้ำตาล และตัวเต็มวัยชนิดปีกสั้น จำนวนมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ ไพรมิโทซิน 50% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลเฟน 20% อีซี อัตรา 110 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
ในกรณีที่เกิดการระบาดอย่างรุนแรง หรือพบประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากกับดักแสงไฟ   ในระดับที่สูงกว่าค่าวิกฤตอย่างมาก (ค่าวิกฤต 50,000 ตัวต่อวัน) สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงที่สามารถใช้ใน   การควบคุมการระบาด คือ สารไพรมิโทซิน 50% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (เมื่อพบจำนวนมวนเขียวดูดไข่มาก) และสารซัลฟอกซาฟอร์ 50% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (เมื่อพบจำนวนมวนเขียวดูดไข่น้อย)
โรคไหม้ สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาดในทุกภาค จึงควรสำรวจติดตามในพื้นที่ที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อโรค เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข15 กข6 และพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรค ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ปราจีนบุรี ลพบุรี เชียงราย นครสวรรค์ พิษณุโลก อุบลราชธานี พัทลุง และจังหวัดข้าวกระบี่
ในกรณีที่พบโรคไหม้มีอาการรุนแรงและพื้นที่ใบเสียหายจากการเป็นโรคถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ในข้าวระยะกล้าถึงแตกกอเต็มที่ และ 5 เปอร์เซ็นต์ ในข้าวระยะตั้งท้อง หรือพบแผลโรคไหม้ที่ใบธง ให้ควบคุมด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ตามคำแนะนำของกรมการข้าว เช่น ไอโซโปรไธโอเลน หรือ คาร์เบนดาซิม  หรือ ไตรไซคลาโซล   ตามอัตราที่ระบุ (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)

หมายเหตุ รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว วันที่ 14 มีนาคม 2561 กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยโรคไหม้ข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบการระบาดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน  จำนวน 1 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่พบการระบาด)
โรคไหม้ข้าว พบการระบาดในพื้นที่จังหวัดระยอง ศรีสะเกษ และจังหวัดสุโขทัย จำนวน 370 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 190 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 180 ไร่) ในข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จำนวน 40 ไร่ และในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จำนวน 330 ไร่
โรคขอบใบแห้ง พบการระบาดในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในข้าวอายุ 40 ถึง 60 วัน จำนวน 2 ไร่     การระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 2 ไร่)

รายงาน ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561

สรุปรายงานสถานการณ์ศัตรูข้าวทั้งหมด

Banner SKT
1. copy 2 copy 3 copy 4 copy

ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยที่ชาวนาขาย ณ จุดรับซื้อแหล่งผลิต (ความชื้น 15%)

ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 

ชนิดข้าว/แหล่งผลิต  ราคา (บาท/ตัน) 

หอมมะลิ (ปี 59/60)

 - อุดรธานี

 - ศรีสะเกษ

 - อุบลราชธานี

 

10,000 - 11,100

10,300 - 12,000 

10,000 - 11,000

หอมปทุมธานี 1 (ปี 59/60)

  - สุพรรณบุรี

 

8,747

ข้าวเจ้า (ปี 59/60)

 - พิษณุโลก

 - สุพรรณบุรี

 - อุดรธานี

 

8,000 - 8,500

7,492

10,100 

ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ปี 59/60)  

*พันธุ์ข้าว กข6

  - อุดรธานี

  - ขอนแก่น

 

 

9,713

9,500 -10,200

ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ปี 59/60)  
  - อุดรธานี

 

8,150

รายงานราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ในแหล่งผลิต ทั้งหมด

 

Banner Link


 

banner


 

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ต้อนรับคณะเครือข่ายหมอดินอาสาประจำตำบล เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

6b424605750e82b8661edca712b88ee5ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ต้อนรับคณะเครือข่ายหมอดินอาสาประจำตำบล เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

 

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ต้อนรับคณะเครือข่ายหมอดินอาสาประจำตำบล เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

6b424605750e82b8661edca712b88ee5

22ac8da2fa4c9a41ee184453320882ec

            เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นมอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ต้อนรับคณะเครือข่ายหมอดินอาสาประจำตำบล เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบและเข้าใจนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสน และทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานหมอดินอาสาประจำตำบลและการดำเนินงานเครือข่ายหมอดินอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น 110 ราย ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีรายละเอียด ดังนี้

️ ความรู้ด้านโรคและแมลงศัตรูข้าว วิทยากร นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

️ เยี่ยมชมขั้นตอนและวิธีการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว

️ เยี่ยมชมแปลงปรับปรุงพันธุ์ข้าว และแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว