King0011

ข่าวพระราชกรณียกิจด้านข้าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า การปลูกพืชหลังนาในพื้นที่โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทาน พระราชวโรกาส ให้ผู้แทน กระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2559

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ของดีเมืองนรา” ประจำปี 2559 โดยภายในงาน กรมการข้าว ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯทรงเปิดงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน“สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงเปิดงานเกษตรร่วมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559”

อ่านต่อ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  เสด็จฯเป็นประธาน เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริฯ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ
ข่าวพระราชกรณียกิจด้านข้าวทั้งหมด

750ss

m00

2203315

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

รมช.กษ. จับมือภาคเอกชนหารือยกระดับการผลิตนาแปลงใหญ่เชื่อมโยงการตลาด

อ่านต่อ

รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.ปทุมธานี ติดตามการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร และแผนปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์

อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ รับฟังปัญหา ความต้องการ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "นาแปลงใหญ่" จังหวัดอยุธยา - สระบุรี

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ครั้งที่ 1/2560

อ่านต่อ

กรมการข้าวต้อนรับคณะวิจัยจากประเทศจีน

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายบูรพกษัตริย์ เนื่องในกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อม “เกษตรแบบแปลงใหญ่” ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกครั้งใหม่ ณ จังหวัดอยุธยา - สระบุรี

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว นำทีมเข้ารดน้ำขอพร ...สืบสาน... “ประเพณี เทศกาลสงกรานต์” ณ กระทรวงเกษตรฯ

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดงานวันถ่ายทอดเทคโลโลยีและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการผลิตถั่วลิสงหลังนา

อ่านต่อ

กรมการข้าวเปิดพิธีวางศิลาฤกษ์พระราชทาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์

อ่านต่อ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์อธิบดีกรมการข้าว นำคณะผู้บริหารกรมการข้าวและข้าราชการเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ 

อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ รับฟังปัญหา ความต้องการ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "ทำนาแปลงใหญ่" จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อม “เกษตรแบบแปลงใหญ่” ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกครั้งใหม่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ - สุรินทร์

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร “ข้าวสีไทย”

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯจัดงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน”  เพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตร – สนับสนุนเป็นของดี ของฝากล้ำค่า  ก่อนช่วงเทศกาลสำคัญ.วันสงกรานต์...

อ่านต่อ

กรมการข้าวแสดงความยินดีกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อ่านต่อ

การสัมมนาหลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ”

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกจัดงานฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมข้าวและวิถีชีวิตชาวนาในรูปแบบส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม

อ่านต่อ

นาย กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

อ่านต่อ

ปลัด กษ. เปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 “คนข้าว” นำเสนอผลงานคึกคัก

อ่านต่อ

ครอบรอบ “11 ปี กรมการข้าว”  เปิดบ้านรับบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช

อ่านต่อ

กรมการข้าว พร้อมใจ จัดงาน องค์ความรู้สู่ชาวนา “เชิดชูเกียรติ 60 ปี ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท”

อ่านต่อ

    รองอธิบดีกรมการข้าว ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรกรมปศุสัตว์

อ่านต่อ

รมช.กษ. เป็นประธานการประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามแผนผลิตข้าวครบวงจร

อ่านต่อ

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโครงการข้าวครบวงจรและเกษตรอินทรีย์”

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดการอบรมวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ร่วมอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ

อ่านต่อ

ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย( ทปษ.กข)เป็นประธานเปิดรายการโทรทัศน์Farmers Love Sustainable Rice

อ่านต่อ

การสัมมนาพัฒนาการเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

อ่านต่อ

กรมการข้าวต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากกัมพูชา

อ่านต่อ

รมช.กษ. เปิดประเด็นติดตามความก้าวหน้าการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

อ่านต่อ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญสนับสนุน การผลิตข้าวอินทรีย์ แบบแปลงใหญ่ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

อ่านต่อ

กรมการข้าวได้จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดสัมมนาโครงการฝึกอบการบริหารการจัดการภาครัฐ  

อ่านต่อ

กรมการข้าวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าวร่วมสังเกตการณ์ทดสอบสมรรถนะ และประสิทธิภาพการใช้เฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับฉีดพ่นสารเพื่อการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณภาพ

อ่านต่อ

ผู้บริหารระดับสูงกรมการข้าว ลงพื้นที่เร่งรัด-ติดตามความก้าวหน้า การสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งใหม่ ในพื้นที่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงยุทธศาสตร์

อ่านต่อ

กรมการข้าว จัดการประชุม หารือแนวทางการควบคุม กำกับ ดูแล เมล็ดพันธุ์ข้าวไทยเพื่อการค้าที่ดีแบบยั่งยืน

อ่านต่อ

กรมการข้าวประชุมหารือร่วมกับกรมศิลปากร เรื่องการปลูกข้าวเพื่อตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบพระเมรุมาศ รัชการที่ 9

อ่านต่อ

กรมการข้าวประชุมคณะกรรมการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560

อ่านต่อ

กรมการข้าวเข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจาก “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ถึงมือชาวนาจังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจาก “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ถึงมือชาวนานครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

กรมการข้าว เป็นประธานพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร ที่เกี่ยวกับสินค้าข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

อ่านต่อ

กรมการข้าวปล่อยขบวนเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน 60 ตันช่วยน้ำท่วม ฟื้นแหล่งปลูกข้าวภาคใต้ 6 พันไร่

อ่านต่อ

กรมการข้าวจับมือกรมส่งเสริมการเกษตร เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการประชุมรายงานผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน “ การค้นหาตำแหน่งยีนและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวด้วยอณูชีววิธี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม The Comprehensive Training to Increase Efficiency of Rice Production in the Mekong Sub-Region

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ม.เกษตรฯ ครบรอบ 74 ปี

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดประชุมด้านการต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2560

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าวให้สัมภาษณ์ช่อง 13 แฟมิลี่  “การปลูกข้าวบนพื้นที่สูง แนวพระราชดำริเพื่อความมั่นคง”

อ่านต่อ

กรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม-ติดตามการดำเนินงานจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ของศูนย์วิจัย – ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ยกเป็นต้นแบบให้ชัดเจน

อ่านต่อ

โฆษกกรมการข้าวให้สัมภาษณ์ ททบ.5 เผยแนวทางการช่วยเหลือชาวนาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อ่านต่อ

กรมการข้าว ให้การต้อนรับ ผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาเกษตรอาเซียน  เพื่อศึกษาดูงานหารือความร่วมมือพัฒนาต่อยอดงานข้าวไทย

อ่านต่อ

กรมการข้าวประชุมกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560  ผ่านระบบ GIN  Conference

อ่านต่อ

ชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่  ผ่านระบบ GIN  Conference

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมแสดงความยินดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าวติดตามงานศูนย์วิจัยข้าว-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

อ่านต่อ

รอง อธข.หารือแนวทางประชารัฐข้าวหอมมะลิตลาดเฉพาะร่วมกับเจ้าของรางวัล “ข้าวที่ดีที่สุดในโลก”

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสตมวาร ครบรอบ100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต

อ่านต่อ

รมต.กษ.เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเดินหน้างานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมอบหมายให้ผู้แทนพระองค์นำ  ส.ค.ส.พระราชทานประจำปี 2560 มามอบให้แก่กรมการข้าว

อ่านต่อ

กรมการข้าวระดมสมองปั้นโครงการพัฒนางานด้านข้าวเพิ่มเติมปีงบประมาณ 60

อ่านต่อ

กรมการข้าว ลุยเหนือจัดงานสัมมนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ( นาแปลงใหญ่ ) ปี 2560

อ่านต่อ

รมช.กษ.เป็นประธานสร้างความชัดเจน งานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ไทย ครั้งที่ 1/2560

อ่านต่อ

กรมการข้าว ติวเข้มการขับเคลื่อนงานข้าว (ตื่นรู้)  โดยมุ่งเน้นนโยบายเร่งด่วนสู่การปฏิบัติจริง ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ

กรมการข้าว จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

อ่านต่อ

กรมการข้าว เร่งรัด ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน(ภาครัฐ) ครั้งที่ 1/2560

อ่านต่อ

กรมการข้าว เดินหน้าเร่งสร้างความชัดเจน ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวเชิงบูรณาการ ลดปัญหาภาวะโลกร้อนต้นแบบ

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

อ่านต่อ

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารสำนักงานกรมการข้าว

อ่านต่อ

รมช.กษ.เยี่ยมตลาดเทศกาลของขวัญจากข้าวฯ ยอดช้อปกว่า 500,000 บาท

อ่านต่อ

กข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมประกาศผลการแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 4 ชาวนาเชียงใหม่เฮ! ชนะเลิศ คว้าถ้วยพระราชทานฯ พร้อมรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมอวยพรปีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนำข้าวมามอบเป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อเชิดชูเกียรติชาวนา

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ เชิญชวนคนไทยอุดหนุนข้าวคุณภาพดีจากชาวนา ในเทศกาลของขวัญจากข้าว 19-30 ธ.ค. นี้

อ่านต่อ

กรมการข้าวจับมือโก๋แก่และฟาร์มแชลแนล จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “การปลูกถั่วลิสงหลังนาเพื่อปรับปรุงดิน”

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว และกรมหม่อนไหม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่ตรวจติดตามงานด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดีฉลองรางวัล “ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวดีเด่นของโลก”

อ่านต่อ

กรมการข้าว เข้าร่วมงาน  “5 ธันวาคม วันดินโลก”

อ่านต่อ

อธข .ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา

อ่านต่อ

กวข. จัดงานวันถ่ายทอดเทคโลยีกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง เรื่อง “ การผลิตข้าวแบบครบวงจร ”

อ่านต่อ

รองปลัดฯกษ.”ตรวจเยี่ยมกรมการข้าวย้ำการทำงานด้านข้าวต้องเป็นเชิงรุก ข้อมูลทุกด้านต้องพร้อม ชัดเจนและรวดเร็ว

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50)วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน เพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช พร้อมวางยุทธศาสตร์กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560

อ่านต่อ

กรมการข้าวขานรับ ติวเข้มจัดกิจกรรม สร้างความเข้มแข็ง ตื่นตัว...ออกกำลังกาย เพิ่มสมรรถนะ พร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติ

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี  เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมชาวกรุงเก่า ปลื้ม “นาแปลงใหญ่” ช่วยชาวนาอยู่ได้แม้ข้าวราคาตก

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมชมโรงานปรับปรุงคุณภาพข้าวนครหลวงเชื่อมโยง ภาคการผลิต-ตลาด

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมจัดงาน China (Shantou) International Food Expo ครั้งที่ 18 หวังดันข้าวคุณภาพไทยสู่ตลาดแดนมังกร

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว เข้าเยี่ยมชมพื่นที่โครงการ “ สานพลังทำนาประชารัฐ”

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ-พระอัจฉริยภาพด้านข้าวของรัชกาลที่ 9 ในรายการ “ยิ่งถก กนกซัก”

อ่านต่อ

กรมการข้าวเปิด " ตลาดข้าวชาวนา "

อ่านต่อ

กรมการข้าว ให้การต้อนรับคณะ Bureau of Rice Research, Guangdong Academy of Agricultural Sciences จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวประชุมด่วนผอ.เมล็ดพันธุ์ข้าว ผอ.ศูนย์วิจัยข้าว และผู้แทนกรมการข้าวระดับพื้นที่ 18 จังหวัด

อ่านต่อ

รมว.เกษตรฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มอบนโยบายทิศทางการทำงานของ ศพก. และเครือข่าย ในปี 2560

อ่านต่อ

กรมการข้าว จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ( ปัณรสมวาร ๑๕ วัน )

อ่านต่อ

กรมการข้าวขานรับนโยบายรมว.เกษตรฯเร่งติดตามสถานการณ์ข้าวอย่างใกล้ชิด  ย้ำให้ผู้แทนในพื้นที่ทุกจังหวัดต้องพบปะชาวนาและเก็บข้อมูลทุกมิติเพื่อการบริหารจัดการข้าวต่อไป

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2559

อ่านต่อ

ผู้บริหารกรมการข้าวร่วมประชุมเตรียมการพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งใหม่

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมให้บริการย้อมผ้าสีดำฟรีตลอดเดือนตุลาคมนี้

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมประกอบพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  ณ ท่าอากาศยาน จ.นครราชสีมา

อ่านต่อ

กรมการข้าวให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลี และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

กรมการข้าวเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดพิธีกล่าวถวายความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

อ่านต่อ

กรมการข้าวเปิดตัว “สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ” ยกระดับงานวิจัยข้าวฃั้นสูงสู่นานาชาติ

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในศูนย์ข้าวชุมชนบ้านป่ากุมเกาะ จังหวัดสุโขทัย 

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวดินทางเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลุ่มผุ้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลืมผัวพรีเมียม

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดี สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.) ครบ 14 ปี

อ่านต่อ

กรมการข้าวรุกงานปี 60 มุ่งพัฒนางานข้าว สร้างความมั่นคงชาวนาไทย

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวแสดงความยินดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวแสดงความยินดีกรมวิชาการเกษตร

อ่านต่อ

กรมการข้าว จัดพิธีมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาสวัสดิการกรมการข้าว

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดเสวนาและบรรยายพิเศษให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ในงานสัมมนาผลการดำเนินงาน 2559 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าวปี 2560

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ผลการดำเนินงานปี 2559 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี 2560

อ่านต่อ

กรมการข้าวสานสัมพันธ์งานป่าไม้ไทย ครบรอบ 120 ปี

อ่านต่อ

กรมการข้าวปั้น 21 ตราสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ พร้อมเปิดตัวหนังโฆษณา

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมจัดกิจกรรม ปลูกข้าวปลูกใจ เด็กไทยรักข้าว ปี 2559 เน้นเยาวชนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเกี่ยวกับข้าว

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพกระจาย และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "ตลาดเกษตรดิจิทัล" ยกระดับเกษตรกรไทย

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว ผนึกกำลังศูนย์ข้าวชุมชน หวังพัฒนาข้าวและชาวนาสู่การพัฒนาแปลงใหญ่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดการอบรมหลักสูตร“การบริหารจัดการการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก”หวังผลักดันเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษตลอดห่วงโซ่

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดสัมมนาศูนย์ข้าวชุมชนกับการพัฒนานาแปลงใหญ่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ เชิญเที่ยวงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 9”

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าจัดงาน “ตลาดเกษตรดิจิทัล” ยกระดับเกษตรกรไทย ร่วมกับกระทรวง ICT

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นำ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม” สู่การติดตามพื้นที

อ่านต่อ

กรมการข้าวมอบโล่รางวัลแก่เยาวชนผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรสื่อเกษตรโครงการ “ชาวนารักเมล็ดพันธุ์"

อ่านต่อ

กรมการข้าวจับมือ 8 องค์กร ดีเดย์งานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติฯ 1-3 กันยานี้

อ่านต่อ

ก.เกษตรฯ ผนึกกำลัง ก.ICT เตรียมจัด "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม" ยกทัพโชว์แนวคิด "เกษตรดิจิทัล"

อ่านต่อ

กรมการข้าวเดินหน้าสร้างระบบเครือข่ายเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสู่โรงงานผลิตเชิงพาณิชย์ต้นแบบให้เกษตรกร

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาแนวทางส่งเสริมการพัฒนาจ.ร้อยเอ็ด กรมการข้าวร่วมรับมอบนโยบายด้านข้าวจากกระทรวงเกษตรฯ

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและดูงานผู้นำการเปลี่ยนแปลง

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว เปิดศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติฯเผยแพร่ผลงานวิจัยและการพัฒนา หวังเพิ่มคุณภาพชีวิตราษฎรชาวเขา

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง-ราชินี”

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

อ่านต่อ

กรมการข้าวเร่งสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตจำหน่ายข้าวคุณภาพเป็นสินค้าออนไลน์

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าว  ให้การต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีส่งมอบ “สวนป่ารักน้ำ” เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง-ราชินี”

อ่านต่อ

กรมการข้าว จับมือกรมประมงร่วมใจปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ทั่วประเทศ

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมกับสยามคูโบต้าและหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจจัดสัมมนา“โลกเปลี่ยนไว ชาวนาไทยต้องปรับ

อ่านต่อ

กรมการข้าว ติวเข้มเจ้าหน้าที่จัดการประชุม และเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย 2559

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมเชิดชูเกียรติข้าวราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559

อ่านต่อ

กรมการข้าวให้การต้อนรับคณะดูงานจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารที่ทำการใหม่ ของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Yasothon Organic Fair 2016

อ่านต่อ

ศมข.เชียงใหม่ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 59

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานของโครงการ GAP

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงร่วมกิจกรรมดำนา แปลงข้าวโรงเรียนบ้านโคกชะแง้

อ่านต่อ

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่”

อ่านต่อ

ศมข.เชียงใหม่ตรวจติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ศมข.ราชบุรีจัดประชุมหารือกับผู้ประกอบการ ผู้รับจ้างทำนา

อ่านต่อ

ศมข.อุบลราชธานีติดตามงานและชี้แจงภารกิจตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518

อ่านต่อ

ศวข.ชุมแพได้จัดเวทีเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมโครงการ Pre GAP

อ่านต่อ

ศมข.นครราชสีมาจัดนิทรรศการแสดงผลิตภันฑ์จากข้าวและแปลงสาธิตการปลูกข้าว

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

สถานการณ์ศัตรูข้าวในรอบสัปดาห์ 

วันที่ 13 - 19 เม.ย. 2560

ภาคกลาง

สรุปรายงานการระบาดของศัตรูข้าวในแปลงนา กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 13–19 เมษายน 2560
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบการระบาดในพื้นที่ ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1
โรคใบจุดสีน้ำตาล หมู่ 7 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวและในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคในศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีและในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทสูงขึ้นแต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤต (BUS = 2.25)
    การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด ควรสำรวจและติดตามในแปลงนาที่มีการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และข้าวพันธุ์อ่อนแอ ที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยสูง โดยเฉพาะพื้นที่ที่พบการระบาดและที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี

โรคไหม้ สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการเกิดโรค แต่ควรสำรวจและติดตามการระบาดในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ ที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง แมลงบั่ว ควรติดตามในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สระบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคเหนือ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวและในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยสูงขึ้น แต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤต (BUS = 2.25)  
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสม   กับการระบาด ควรสำรวจติดตามในแปลงนาที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ ที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยสูง และพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ อุตรดิตถ์ และจังหวัดพิจิตร

โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค แต่ควรติดตามการระบาดในแปลงนาที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ ที่ปลูกข้าวแน่นและ ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก     

แมลงบั่ว ควรติดตามในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวหนองคายมีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคในศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานีสูงกว่าระดับวิกฤต (BUS = 2.25) เล็กน้อย
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสม กับการระบาด ควรสำรวจและติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าว ที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง

โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด ควรสำรวจและติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าว ที่ปลูกข้าวแน่นและ ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศสูงถึงระดับวิกฤต ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี

ภาคใต้

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวมีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเเหมาะสมกับการระบาด ควรสำรวจและติดตามการระบาดในแปลงนาที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ เช่น พันธุ์พื้นเมือง ที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยสูง 

โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค ควรติดตามการระบาดในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรค คือ จังหวัดพัทลุง

คำแนะนำ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาดในทุกภาค จึงควรสำรวจและติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและพันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยสูง พื้นที่ที่มีรายงานการระบาด คือ จังหวัดลพบุรี และพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อุตรดิตถ์ และจังหวัดพิจิตร
*ในกรณีที่พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีปริมาณน้อยกว่า 10 ตัว/กอ หรือยังไม่เกิดการระบาด สามารถใช้   เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมการระบาด แต่ในกรณีที่เกิดการระบาด โดยพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปริมาณ 10 ตัว/กอ หรือมากกว่า ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว) สารป้องกันกำจัดแมลงที่สามารถใช้ในการควบคุมการระบาด ให้เลือกใช้ตามอายุของข้าว  ได้แก่
•    ข้าวหลังหว่าน ถึงอายุ 40 วัน พบตัวอ่อนระยะที่ 1-2 จำนวนมากว่า 5 ตัว/ต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ บูโพรเฟซิน 10% ดับบลิวพี อัตรา 25 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ บูโพรเฟซิน/ไอโซโพรคาร์บ 5%/20% ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีโทเฟนพรอกซ์ 10% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
•    ข้าวอายุ 41-60 วัน พบตัวอ่อนสีน้ำตาล และตัวเต็มวัยชนิดปีกสั้น จำนวนมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ อีโทเฟนพรอกซ์ 10% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับบลิวพี อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ไพมิโทซิน 50% ดับบลิวจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
•    ข้าวอายุ 61-80 วัน พบตัวอ่อนสีน้ำตาล และตัวเต็มวัยชนิดปีกสั้น จำนวนมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ ไพรมิโทซิน 50% ดับบลิวจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับบลิวพี อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลเฟน 20% อีซี อัตรา 110 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
        ในกรณีที่เกิดการระบาดอย่างรุนแรง หรือพบประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากกับดักแสงไฟในระดับที่สูงกว่าค่าวิกฤตอย่างมาก (ค่าวิกฤต 50,000 ตัวต่อวัน) สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงที่สามารถใช้ในการควบคุมการระบาด คือ สารไพรมิโทซิน 50% ดับบลิวจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (เมื่อพบจำนวนมวนเขียวดูดไข่มาก) และสารซัลฟอกซาฟอร์ 50% ดับบลิวจี อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (เมื่อพบจำนวนมวนเขียวดูดไข่น้อย)
    โรคไหม้ สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ควรสำรวจติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อโรค เช่น พันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่น และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี และพื้นที่ที่มีค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้น ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี ชัยนาท สุโขทัย พัทลุง และพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก
ในกรณีที่พบโรคไหม้มีอาการรุนแรงและพื้นที่ใบเสียหายจากการเป็นโรคถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ในข้าวระยะกล้าถึงแตกกอเต็มที่ และ 5 เปอร์เซ็นต์ ในข้าวระยะตั้งท้อง หรือพบแผลโรคไหม้ที่ใบธง ให้ควบคุมด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ตามคำแนะนำของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด เช่น ไตรไซคลาโซล หรือ ไอโซโปรไธโอเลน หรือ คาร์เบนดาซิม    ตามอัตราที่ระบุ (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)
แมลงบั่ว ควรติดตามสถานการณ์การระบาดในแปลงนาในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร
ในกรณีที่พบต้นข้าวแสดงอาการของหลอดบั่ว ไม่ควรใช้สารป้องกันกำจัด เนื่องจากไม่สามารถควบคุมได้และมีผลต่อศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ ไรตัวห้ำทําลายไขjแมลงบั่ว และแตนเบียนหนอนบางชนิด ควรกำจัดแมลงบั่วที่มาเล่นแสงไฟหรือใช้แสงไฟล่อและกำจัด ปลูกข้าวรอบใหม่เมื่อไม่พบแมลงบั่วมาเล่นแสงไฟ ทั้งนี้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)
หมายเหตุ:  รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 5 เมษายน 2560
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จำนวน 25 ไร่ ข้าวอายุ 40 ถึง 60 วัน จำนวน 26 ไร่ และข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จำนวน 557 ไร่ รวมพื้นที่ระบาด 608 ไร่
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 294 ไร่) พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 314 ไร่ จังหวัดที่มีการระบาด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อุตรดิตถ์ และจังหวัดพิจิตร
แมลงบั่ว พบการระบาดของแมลงบั่วในข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จำนวน 4,986 ไร่ ข้าวอายุ 40 ถึง 60 วัน จำนวน 16,089 ไร่ และข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จำนวน 46,563 ไร่ รวมพื้นที่การระบาด 67,638 ไร่
(สัปดาห์ที่ผ่านมา 102,862 ไร่) พื้นที่ระบาดลดลง 35,224 ไร่ จังหวัดที่มีการระบาด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร
โรคไหม้ข้าว  พบการระบาดของโรคไหม้ข้าวในระดับรุนแรง จำนวน 2,300 ไร่ รวมพื้นที่การระบาด 2,300 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,613 ไร่) พื้นที่ระบาดลดลง 313 ไร่ จังหวัดที่มีการระบาด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก
โรคขอบใบแห้งข้าว ไม่พบการระบาดโรคขอบใบแห้งข้าว

รายงาน ณ วันที่ 12 เม.ย. 60

สถานการณ์ศัตรูข้าวทั้งหมด

 

 

 


Banner SKT
1. copy 2 copy 3 copy 4 copy

ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยที่ชาวนาขาย ณ จุดรับซื้อแหล่งผลิต (ความชื้น 15%) 

ประจำวันที่ 7 เมษายน 2560 

ชนิดข้าว/แหล่งผลิต  ราคา (บาท/ตัน) 

หอมมะลิ (ปี 59/60)

 - อุดรธานี

 - ศรีสะเกษ

 - อุบลราชธานี

 

9,050 - 10,100

9,000 - 10,800 

10,000 - 11,000

หอมปทุมธานี 1 (ปี 59/60)

  - สุพรรณบุรี

 

8,747

ข้าวเจ้า (ปี 59/60)

 - พิษณุโลก

 - สุพรรณบุรี

 - อุดรธานี

 

7,300 - 7,500

7,492

9,000

ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ปี 59/60)  

*พันธุ์ข้าว กข6

  - อุดรธานี

  - ขอนแก่น

 

 

11,050

11,000 -11,500

ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ปี 59/60)  
  - อุดรธานี

 

10,700

รายงานราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ในแหล่งผลิต ทั้งหมด

 

Banner Link


 

banner


 

ศมข.เชียงใหม่ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 59

myhome 0ศมข.เชียงใหม่ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 59

ศมข.เชียงใหม่ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 59

myhome 0

                วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เจ้าหน้าที่ควบคุมแปลงขยายพันธุ์ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 59 ณ บ้านเด่น และบ้านหางดง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 36 ราย พื้นที่ 360 ไร่ โดยข้าวอยู่ในช่วงระยะตั้งท้องถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยว และบางรายพบโรคเมล็ดด่าง จึงให้คำแนะนำและการป้องกันกำจัดและให้เกษตรกรหมั่นตรวจดูแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ