รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 04 มกราคม 2561 36
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 03 มกราคม 2561 36
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เดือนธันวาคม 2560 03 มกราคม 2561 17
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 ศวข.ชัยนาท 03 มกราคม 2561 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนธันวาคม 2560 03 มกราคม 2561 41
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว 25 ธันวาคม 2560 43
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.60 21 ธันวาคม 2560 46
(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ต.ค.60 21 ธันวาคม 2560 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 19 ธันวาคม 2560 48
สรุปผลการดำเนินการจัดซึ้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 14 ธันวาคม 2560 50