รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน 03 ตุลาคม 2561 14
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 03 ตุลาคม 2561 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนประจำเดือนพฤษภาคม 61 03 ตุลาคม 2561 6
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 03 ตุลาคม 2561 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา 02 ตุลาคม 2561 13
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 02 ตุลาคม 2561 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 02 ตุลาคม 2561 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 01 ตุลาคม 2561 7
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 01 ตุลาคม 2561 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 01 ตุลาคม 2561 10