กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (แบบ สขร.1)

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (แบบ สขร.1)

รายละเอียด