สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

.....เอกสารแนบ.....