สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

.....เอกสารแนบ.....