สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

.....เอกสารแนบ.....