สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

.....เอกสารแนบ.....