สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561(กองวิจัยและพัฒนาข้าว)

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561(กองวิจัยและพัฒนาข้าว)