สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

.....เอกสารแนบ.....