กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑