(ศมข.ขอนแก่น)สรุปผลการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ต.ค.60

รายละเอียดแนบ...(8แผ่น)