สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560