รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560