สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐