สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสราษฎร์ธานี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี