รายงานสขร1

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
งบประมาณและเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 19 กุมภาพันธ์ 2561 24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี 16 กุมภาพันธ์ 2561 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 12 กุมภาพันธ์ 2561 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธมกราคม 2561 (ศูนย์วิจัยข้าวแพร่) 12 กุมภาพันธ์ 2561 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 09 กุมภาพันธ์ 2561 18
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 09 กุมภาพันธ์ 2561 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว 08 กุมภาพันธ์ 2561 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว 08 กุมภาพันธ์ 2561 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว 08 กุมภาพันธ์ 2561 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซึ้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 08 กุมภาพันธ์ 2561 26