King0011

ss2711

ข่าวพระราชกรณียกิจด้านข้าว
Prev Next

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทาน พระราชวโรกาส ให้ผู้แทน กระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท  เพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2560

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนิน  ทรงหว่านข้าวพระราชทาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42” ประจำปี 2560

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน  “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนาปลูกข้าวอินทรีย์ ณ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงติดตามความก้าวหน้า “โครงการเกษตรรวมใจ” ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   เสด็จฯทรงปลูกข้าว ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

อ่านต่อ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ  เสด็จฯเป็นประธานเปิดงาน วันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2560

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560”

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานกิจการภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า การปลูกพืชหลังนาในพื้นที่โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทาน พระราชวโรกาส ให้ผู้แทน กระทรวงเกษตรฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2559

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ของดีเมืองนรา” ประจำปี 2559 โดยภายในงาน กรมการข้าว ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯทรงเปิดงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน“สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงเปิดงานเกษตรร่วมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559”

อ่านต่อ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  เสด็จฯเป็นประธาน เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริฯ

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ
ข่าวพระราชกรณียกิจด้านข้าวทั้งหมด

72490

Thairicefestival

TRF1

S 12132451 550

15058S

750ss

m00

2 

1497610514018011

S 17637499

13958

 banner60 64

S 17637500

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Prev Next

กรมการข้าวเปิดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว รุ่นที่ ๑ “

อ่านต่อ

เปิดแถลงข่าวเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ส่งความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง ระดมผลิตภัณฑ์ข้าวเกรดพรีเมี่ยม ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้

อ่านต่อ

รมช.เกษตรฯ ให้แนวทางการทำงานแก่ผู้บริหารกรมการข้าว

อ่านต่อ

โครงการเกษตรอาสาฯ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ยิ่งใหญ่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวระดับพรีเมี่ยม พร้อมจัดแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค

อ่านต่อ

    จัดเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๐ (Thai Rice Festival 2017) ยิ่งใหญ่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวระดับพรีเมี่ยม เป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวเดินสายตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวและศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่ภาคอีสาน

อ่านต่อ

กรมมการข้าวร่วมชี้แจงแนวทางปฏิบัติหลังเกษตรกรและผู้ประกอบการทำ MOU ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่)

อ่านต่อ

เปิดปฏิทิน  "เทศกาลข้าวใหม่"  ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

อ่านต่อ

เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ ตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่กว่า 2 แสนไร่ในปีหน้า

อ่านต่อ

นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ประชุมหารือโครงการการผลิตและการตลาดข้าวสุขภาพ พันธุ์ กข43ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ อาคารกรมารข้าว

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมพิธีถวายสักการะองค์พระบิดาแห่งฝนหลวง

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  “ตลาดเกษตร เกรดพรีเมี่ยม” ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” สินค้าเกษตรคุณภาพ (ต้นแบบ) ณ  ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมโปรโมท งานปั่นจักรยานนำเยี่ยมชมพื้นที่ทุ่งกุลานาข้าวอินทรีย์ แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เกรดพรีเมี่ยมระดับโลก

อ่านต่อ

กรมการข้าว จัดนิทรรศการฉลองครบรอบ 20 ปี ประติมากรรมข้าวป่า (โมมิ) 

อ่านต่อ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดราชนัดดาราม วรวิหาร

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านต่อ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน  ให้ กรมการข้าว ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวาย พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2560  ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จังหวัดตรัง

อ่านต่อ

กรมการข้าวให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามการจัดภูมิสถาปัตยกรรม แปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดโครงการ Team Integration (คุยกันฉันท์พี่น้อง)

อ่านต่อ

กรมการข้าวต้อนรับผู้แทนจากสำนักวิจัยมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ

MOU โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์จังหวัดชัยภูมิ

อ่านต่อ

MOU โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์  และข้าวGAP ครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เกษตรกร 41 กลุ่ม ผู้ประกอบการ 8 ราย ปริมาณข้าว 3 พันตัน

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

อ่านต่อ

กรมการข้าวเข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมงานสถาปนาสำนักมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

อ่านต่อ

กรมการข้าวส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมกลุ่มข้าวอินทรีย์ภาคเหนือ 

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมเป็นจิตอาสาปฏิบัติงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

นำร่องปลูกข้าวพันธุ์กข43 ข้าวนุ่ม ทานอร่อย มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ

อ่านต่อ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ของกรมการข้าว” ณ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

อ่านต่อ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

อ่านต่อ

รอง อธข. เป็นประธานพิธีเปิดที่ทำการวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว และคณะจากกรมการข้าว  ร่วมให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านต่อ

กรมการข้าวต้อนรับเอกอัครราชทุตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่เพื่อติดตามการขนย้ายกระถางข้าว ระยะต้นกล้าพันธุ์ปทุมธานี 1 รอบพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAPครบวงจร

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ร่วมพิธีเปิดงาน “๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว เปิดตัวข้าวหอมมะลิแชมป์โลกในงาน Anhui Agri Expo 2017

อ่านต่อ

อธข.ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการน้ำ  การผลิตและการพัฒนาพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมงานแถลงข่าว พิธีเปิดโครงการ  “THE SUPER FAEMER เกมเกษตรกร ปี5”

อ่านต่อ

กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ไทยแลนด์ 4.0

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดงานสัมมนา “ผลการดำเนินงาน ปี 2560 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าวในปี 2561”

อ่านต่อ

สมาพันธ์ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ของจีน เดินหน้าสานสัมพันธ์เจาะตลาด แหล่งผลิตสินค้าคุณภาพทางการเกษตรไทย สร้างโอกาสช่องทางใหม่ การตลาดตอบโจทย์งานเกษตรไทย

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ติดตามความก้าวหน้าการจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

กรมการข้าว เข้าร่วมการมอบรางวัล Thailand Research Expo 2017 Award การมอบโล่ขอบคุณหน่วยงาน และพิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

อ่านต่อ

อธข.ร่วมงานกิจกรรมการเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ภายใต้โครงการ “นครปฐม : โมเดล” การส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพครบวงจร (ขนมจีนแปลงใหญ่) ปี 2560

อ่านต่อ

รมช.ชุติมา” ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย รมว.เกษตรฯ 3 โครงการสำคัญ  เผยจังหวัดศรีสะเกษผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยง 28 ราย จับคู่กับกลุ่มเกษตรกร 64 กลุ่ม ทำ MOU แล้วจะรับซื้อข้าวอินทรีย์และข้าว GAP จำนวน 8,291 ตัน  ซึ่งเป็นข้าวจากนาแปลงใหญ่มาตรฐาน GAP จำนวน 7 กลุ่ม

อ่านต่อ

รมช.กษ. เปิดสัมมนางาน “ศรีสะเกษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก” เพื่อพัฒนาการสร้างเครือข่าย และผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้สู่มาตรฐานสากล ให้มีปริมาณเพียงพอที่จะทำการตลาดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนสนองนโยบายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาล

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ต้อนรับคณะเครือข่ายหมอดินอาสาประจำตำบล เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

อ่านต่อ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารที่ทำการใหม่ ของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Yasothon Organic Fair 2016

อ่านต่อ

ศมข.เชียงใหม่ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 59

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานของโครงการ GAP

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงร่วมกิจกรรมดำนา แปลงข้าวโรงเรียนบ้านโคกชะแง้

อ่านต่อ

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ยุคใหม่”

อ่านต่อ

ศมข.เชียงใหม่ตรวจติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ศมข.ราชบุรีจัดประชุมหารือกับผู้ประกอบการ ผู้รับจ้างทำนา

อ่านต่อ

ศมข.อุบลราชธานีติดตามงานและชี้แจงภารกิจตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518

อ่านต่อ

ศวข.ชุมแพได้จัดเวทีเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมโครงการ Pre GAP

อ่านต่อ

ศมข.นครราชสีมาจัดนิทรรศการแสดงผลิตภันฑ์จากข้าวและแปลงสาธิตการปลูกข้าว

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

rice1

วันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2560

สรุปรายงานการระบาดของศัตรูข้าวในแปลงนา ระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2560
โรคไหม้ พบการระบาดในเขตตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ 5 ไร่
สรุปรายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2560 

rice2 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ก่อน แต่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทปริมาณยังคงสูงเล็กน้อย และยังไม่ถึงระดับวิกฤต (ระดับวิกฤต คือ 50,000 ตัวต่อคืน)
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคสูงถึงระดับวิกฤตในศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีและในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และมีความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี (ระดับวิกฤต คือ 2.25)
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงแรกอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. ส่วนในช่วงหลังอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด ควรสำรวจและติดตามในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และข้าวพันธุ์อ่อนแอ แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยสูง พื้นที่ในเขตจังหวัดชัยนาท และพื้นที่การระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร (ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560) ได้แก่ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม

โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค ควรสำรวจและติดตามการระบาดในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง พื้นที่ที่มีความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรค ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรีชัยนาท ปทุมธานี ปราจีนบุรี และจังหวัดลพบุรี และพื้นที่การระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร (ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560) ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี

rice3 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่มีปริมาณลดลง  เล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงมีปริมาณค่อนข้างสูง และยังไม่ถึงระดับวิกฤต (ระดับวิกฤต คือ 50,000 ตัวต่อคืน)
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคสูงถึงระดับวิกฤตที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นที่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย (ระดับวิกฤต คือ 2.25)
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงแรกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงหลังอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการระบาด แต่ยังควรสำรวจติดตามในแปลงนาที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยสูง

โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค ควรสำรวจและติดตามการระบาดในแปลงนาที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรค คือ จังหวัดเชียงราย นครสวรรค์ พิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย

rice4 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวมีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา และยังไม่ถึงระดับวิกฤต (ระดับวิกฤต คือ 50,000 ตัวต่อคืน)
โรคไหม้ ไม่มีรายงานความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคไหม้สูงขึ้นถึงระดับวิกฤต (ระดับวิกฤต คือ 2.25)
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงแรกอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 15-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. ส่วนในช่วงหลังอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการระบาด แต่ยังควรสำรวจและติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าว แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และพื้นที่การระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร (ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560) ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สุรินทร์ อุบลราชธานี และจังหวัดบุรีรัมย์

โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด ควรสำรวจและติดตามในพื้นที่ที่ปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข15 และ กข6  แปลงที่แน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และพื้นที่การระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร (ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560) ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์

rice5 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยจากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา และยังไม่ถึงระดับวิกฤต (ระดับวิกฤต คือ 50,000 ตัวต่อคืน)
โรคไหม้
มีรายงานค่าความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นในศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และยังไม่ถึงระดับวิกฤต (ระดับวิกฤต คือ 2.25)
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า
สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงแรกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 -40 กม./ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด ควรสำรวจและติดตามการระบาดในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ เช่น พันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยสูง โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค ควรติดตามการระบาดในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง พื้นที่ที่มีความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรค ได้แก่ จังหวัดพัทลุง

rice6

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาดในภาคกลางและภาคใต้ จึงควรสำรวจและติดตามในพื้นที่ที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่น พันธุ์ปทุมธานี 1 และพันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะในพื้นที่เขตจังหวัดชัยนาท และพื้นที่การระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร (ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560) ได้แก่ จังหวัดราชบุรี นครปฐม ขอนแก่น สุรินทร์ อุบลราชธานี และจังหวัดบุรีรัมย์    
* ในกรณีที่พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีปริมาณน้อยกว่า 10 ตัว/กอ หรือยังไม่เกิดการระบาด สามารถใช้   เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมการระบาด แต่ในกรณีเกิดการระบาด พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปริมาณ 10 ตัว/กอ หรือมากกว่า ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)
สารป้องกันกำจัดแมลงที่สามารถใช้ในการควบคุมการระบาด ให้เลือกใช้ตามอายุของข้าว  ได้แก่
•    ข้าวหลังหว่าน ถึงอายุ 40 วัน พบตัวอ่อนระยะที่ 1-2 จำนวนมากว่า 5 ตัว/ต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ บูโพรเฟซิน 10% ดับบลิวพี อัตรา 25 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ บูโพรเฟซิน/ไอโซโพรคาร์บ 5%/20% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีโทเฟนพรอกซ์ 10% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
•    ข้าวอายุ 41-60 วัน พบตัวอ่อนสีน้ำตาล และตัวเต็มวัยชนิดปีกสั้น จำนวนมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ อีโทเฟนพรอกซ์ 10% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ไพมิโทซิน 50% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
•    ข้าวอายุ 61-80 วัน พบตัวอ่อนสีน้ำตาล และตัวเต็มวัยชนิดปีกสั้น จำนวนมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ ไพรมิโทซิน 50% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลเฟน 20% อีซี อัตรา 110 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
ในกรณีที่เกิดการระบาดอย่างรุนแรง หรือพบประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากกับดักแสงไฟ   ในระดับที่สูงกว่าค่าวิกฤตอย่างมาก (ค่าวิกฤต 50,000 ตัวต่อวัน) สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงที่สามารถใช้ใน   การควบคุมการระบาด คือ สารไพรมิโทซิน 50% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (เมื่อพบจำนวนมวนเขียวดูดไข่มาก) และสารซัลฟอกซาฟอร์ 50% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (เมื่อพบจำนวนมวนเขียวดูดไข่น้อย)
โรคไหม้ สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาดในทุกภาค จึงควรสำรวจติดตามในพื้นที่ที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อโรค เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข15 กข6 และพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ แปลงที่ปลูกข้าวแน่น และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง พื้นที่ที่มีความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูง ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรีชัยนาท ปทุมธานี ปราจีนบุรี ลพบุรี เชียงราย นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย และจังหวัดพัทลุง และพื้นที่การระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร (ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560) ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และจังหวัดอุทัยธานี
ในกรณีที่พบโรคไหม้มีอาการรุนแรงและพื้นที่ใบเสียหายจากการเป็นโรคถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ในข้าว ระยะกล้าถึงแตกกอเต็มที่ และ 5 เปอร์เซ็นต์ ในข้าวระยะตั้งท้อง หรือพบแผลโรคไหม้ที่ใบธง ให้ควบคุมด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ตามคำแนะนำของกรมการข้าว เช่น ไอโซโปรไธโอเลน หรือ คาร์เบนดาซิม  หรือ ไตรไซคลาโซล   ตามอัตราที่ระบุ (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)

รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบการระบาดในพื้นที่ 6 จังหวัด จำนวน 1,155 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 956 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 199 ไร่) พบในข้าวอายุน้อยกว่า 40 - 60 วัน จำนวน 1  ไร่ และข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จำนวน 1,155 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี นครปฐม ขอนแก่น สุรินทร์ อุบลราชธานี และจังหวัดบุรีรัมย์
เพลี้ยกระโดดหลังขาว ไม่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาว
แมลงบั่ว พบการระบาดในพื้นที่ 2 จังหวัด จำนวน 1,161 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 77 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,084 ไร่) พบในข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จำนวน 2 ไร่ ข้าวอายุ 40 ถึง 60 วัน จำนวน 1,084 ไร่ และข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จำนวน 75 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดปทุมธานี
โรคไหม้ข้าว พบการระบาดในพื้นที่ 4 จังหวัด จำนวน 4,030 ไร่ การระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 4,030 ไร่)
พบในข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จำนวน 2  ไร่ ข้าวอายุน้อยกว่า 40 - 60 วัน จำนวน 3,278 ไร่ และข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จำนวน 750 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และจังหวัดอุทัยธานี
โรคขอบใบแห้งข้าว พบการระบาดในพื้นที่ 2 จังหวัด จำนวน 65 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 50 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 15 ไร่) พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา

 รายงาน ณ วันที่ 22 พ.ย. 60

สรุปรายงานสถานการณ์ศัตรูข้าวทั้งหมด

Banner SKT
1. copy 2 copy 3 copy 4 copy

ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยที่ชาวนาขาย ณ จุดรับซื้อแหล่งผลิต (ความชื้น 15%)

ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 

ชนิดข้าว/แหล่งผลิต  ราคา (บาท/ตัน) 

หอมมะลิ (ปี 59/60)

 - อุดรธานี

 - ศรีสะเกษ

 - อุบลราชธานี

 

10,000 - 11,100

10,300 - 12,000 

10,000 - 11,000

หอมปทุมธานี 1 (ปี 59/60)

  - สุพรรณบุรี

 

8,747

ข้าวเจ้า (ปี 59/60)

 - พิษณุโลก

 - สุพรรณบุรี

 - อุดรธานี

 

8,000 - 8,500

7,492

10,100 

ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (ปี 59/60)  

*พันธุ์ข้าว กข6

  - อุดรธานี

  - ขอนแก่น

 

 

9,713

9,500 -10,200

ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น (ปี 59/60)  
  - อุดรธานี

 

8,150

รายงานราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ในแหล่งผลิต ทั้งหมด

 

Banner Link


 

banner