โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP

 

1. กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง ORG ปี 59                                            DPS download
2. กลุ่มเป้าหมายโครงการอินทรีย์ ล้านไร่ DPS download
3.

พื้นที่ในโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ปี2560)

DPS download
4. โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร DPS download
5. เอกสารนำเสนอโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร DPS download
6. คู่มือการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560

DPS download

NEW   ใบรับสมัครผู้ประกอบการค้าข้าว เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์  
และข้าวGAP ครบวงจร

 

คุณสมบัติผู้ประกอบการค้าข้าวที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ