คำสั่งกองวิจัยและพัฒนาข้าว

ที่        /๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำชุดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

“องค์ความรู้เรื่องข้าว” เวอร์ชั่น 3 และโปรแกรมประยุกต์ (Application software) 


กรมการข้าว ได้มอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดทำชุดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี “องค์ความรู้เรื่องข้าว” (Rice Knowledge Bank) ตั้งแต่ ปี 2549 เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านข้าวที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตข้าวให้กับนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าว และผู้ที่สนใจ โดยได้เผยแพร่ในรูปแผ่นซีดี และติดตั้งบนเว็บไซต์ของกรมการข้าว ต่อมา ปี 2551 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นองค์ความรู้เรื่องข้าว เวอร์ชั่น 2 ซึ่งมีการนำไปใช้ประโยชน์โดยตรงและอ้างอิงทางวิชาการ โดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าว

เพื่อให้ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นองค์ความรู้เรื่องข้าว มีความทันสมัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้เรื่องข้าว เวอร์ชั่น 3 ได้อย่างทั่วถึงและนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ กรมการข้าว จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำชุดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี “องค์ความรู้เรื่องข้าว” เวอร์ชั่น 3 และโปรแกรมประยุกต์ (Application software) ดังมีรายนามต่อไปนี้

 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

1.1 นายพูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์ ที่ปรึกษา
1.2 อธิบดีกรมการข้าว (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์)   ประธานกรรมการ
1.3 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรรมการ
1.4 ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรรมการ
1.5 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรรมการ
1.6 ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าว  กรรมการ
1.7 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
1.8 ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว กรรมการ
1.9 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ข้าว กรรมการ
1.10 ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมข้าว กรรมการ
1.11 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ
1.12 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว กรรมการ
1.13 ผู้เชี่ยวชาญด้านอารักขาข้าว กรรมการ
1.14 ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว  กรรมการและเลขานุการ
1.15 หัวหน้ากลุ่มบริหารโครงการวิจัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.16 นางกัลย์ฐิตา สวงโท  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.17 นางสุกัญญา อรัญมิตร   นักกีฎวิทยาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.18 นายอังศุธรย์ วสุสัณห์    นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

 1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานและรูปแบบของชุดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี “องค์ความรู้เรื่องข้าว” เวอร์ชั่น 3 และโปรแกรมประยุกต์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. คณะทำงานด้านทรัพยากรพันธุกรรมข้าวและการใช้ประโยชน์

2.1 นายสมทรง โชติชื่น  ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมข้าว ประธานคณะทำงาน
2.2 นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการศูยน์วิจัยข้าวสุรินทร์ รองประธาน
2.3 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูยน์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน คณะทำงาน
2.4 นายพีรพล รัตนะ ผู้อำนวยการศูยน์วิจัยข้าวลพบุรี คณะทำงาน
2.5 นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูยน์วิจัยข้าวพัทลุง  คณะทำงาน
2.6 นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูยน์วิจัยข้าวหนองคาย คณะทำงาน
2.7 นางอุไรวรรณ คชสถิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
2.8 นางสาวดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
2.9 นางกาญจนา กล้าแข็ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
2.10 นางวันทนา ศรีรัตนศักดิ์ นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
2.11 นายเกษม สุนทราจารย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
2.12 นางอุดมพรรณ พรหมนารท เจ้าพนักงานการเกษตร   คณะทำงาน
2.13 นางบังอร ธรรมสามิสรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงานและเลขานุการ
2.14 นางสาวจิตรา สุวรรณ์ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ คณะทำงานและเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

 1. รวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรพันธุกรรมข้าวและการใช้ประโยชน์
 2. กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้านทรัพยากรพันธุกรรมข้าวและการใช้ประโยชน์ ในชุดการ
 3. “องค์ความรู้เรื่องข้าว” เวอร์ชั่น 3 และโปรแกรมประยุกต์
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. คณะทำงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและพันธุ์ข้าวรับรอง

3.1 นายสุนิยม ตาปราบ ที่ปรึกษา                 ประธานคณะทำงาน
3.2 นายวราพงษ์ ชมาฤกษ์   ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะทำงาน
3.3 นายโอภาส วรวาท     ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา  คณะทำงาน
3.4 นางกาญจนา กล้าแข็ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
3.5 นายเลิศเกียรติ ชูสิริ  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
3.6 นางสาวดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ    คณะทำงาน
3.7 นายมุ่งมาตร วังกะ  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
3.8 นายอดุลย์ สิทธิวงศ์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
3.9 นายอนุชาติ คชสถิตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน
3.10 นางอุไรวรรณ คชสถิตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน
3.11 นายสมใจ สาลีโท     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
3.12 นางบังอร ธรรมสามิสรณ์     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน
3.13 นางกัลย์ฐิตา สวงโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ   คณะทำงาน
3.14 นางสาวชวนชม ดีรัศมี    นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ   คณะทำงาน
3.15 นางสาวกุลชนา เกศสุวรรณ์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
3.16 นางสาวเบญจวรรณ พลโคต   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
3.17 นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย    นักวิชาการเกษตรชำนาญการ   คณะทำงาน
3.18 นางสาวกิตติมา รักโสภา    นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  คณะทำงาน
3.19 นางสาวสุพัตรา นราวัฒนะ   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   คณะทำงาน
3.20 นางสาวพัณณ์ชิตา เวชสาร   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
3.21 นางสาวกนกอร เยาว์ดำ    นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  คณะทำงานและเลขานุการ
3.22 นางสาวรัฐธิกา ธนารักษ์    นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
3.23 นางสาววรัญญา ด่านทวีศิลป์     นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

 1. รวบรวมข้อมูลด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและพันธุ์ข้าวรับรองของกรมการข้าว
 2. กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและพันธุ์ข้าวรับรองของกรมการข้าว
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
   

4. คณะทำงานด้านการปลูกและดูแลรักษา (เตรียมดิน, เตรียมเมล็ดพันธุ์, ปลูก, จัดการน้ำ, เทคโนโลยีอื่นๆ)

4.1 นายบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ                                                                  ประธานคณะทำงาน                    
4.2 นางนิตยา รื่นสุข            นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ                                                       คณะทำงาน
4.3 นายสำราญ อินแถลง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
4.4 นายสมหมาย เลิศนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
4.5 นายอวยชัย บุญญานุพงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
4.6 นางสาวยุพิน รามมณีย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
4.7 นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
4.8 นางปรารถนา สุขศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
4.9 นายอรชุณร์ สารพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
4.10 นางชนะ ศรีสมภาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
4.11 นางสาวเข็มพร เพชราภรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
4.12 นางสาวพิชชาทร เรืองเดช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
4.13 นางสาวเบญจมาศ รสโสภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
4.14 นางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
4.15 นางสาวกัลยา สานเสน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
4.16 นางสาวขวัญชนก ปฏิสนธิ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
4.17 นายนัยกร สงวนแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
4.18 นายจงรัก งามดี วิศวกรการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
4.19 นายสมชาย สุขสี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน คณะทำงาน
4.20 นายมนตรี ยาใจ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน คณะทำงาน
4.21 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงานและเลขานุการ
4.22 นางสาวเฟื่องลดา ธนะโชติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

 1. รวบรวมข้อมูลด้านการปลูกและดูแลรักษา (เตรียมดิน, เตรียมเมล็ดพันธุ์, ปลูก, จัดการน้ำ, เทคโนโลยีอื่นๆ)
 2. กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้านการปลูกและดูแลรักษา (เตรียมดิน, เตรียมเมล็ดพันธุ์, ปลูก, จัดการน้ำ, เทคโนโลยีอื่นๆ) ในชุดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี “องค์ความรู้เรื่องข้าว” เวอร์ชั่น 3 และโปรแกรมประยุกต์ใช้
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

5. คณะทำงานด้านการจัดการดินและปุ๋ยในนาข้าว

5.1 นางนิตยา รื่นสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประธานคณะทำงาน
5.2 นางควพร พุ่มเชย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
5.3 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
5.4 นายอวยชัย บุญญานุพงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
5.5 นางสาวยุพิน รามมณีย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
5.6 นางสาวนงนุช ประดิษฐ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
5.7 นายธานี ชื่นบาน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
5.8 นายสุทธกานต์ ใจกาวิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
5.9 นายอภิวัฒน์ หาญธนพงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
5.10 นางสาวดวงพร วิธูรจิตต์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
5.11 นางสาวพิชญ์นันท์ กังแฮ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
5.12 นางธิติมา ขันติยวิชย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
5.13 นางสาวสุมิตรา จันเนียม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
5.14 นางสางสิริมา ปั้นสิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ
5.15 นายนพดล ประยูรสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
5.16. นางสางสิริมา   ปั้นศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงานกองวิจัยและพัฒนาข้าว
5.17. นายนพดล          ประยูรสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

คณะทำงานศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา และผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

 1. รวบรวมข้อมูลด้านการจัดการดินและปุ๋ยในนาข้าว
 2. กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้านการจัดการดินและปุ๋ยในนาข้าว ในชุดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี “องค์ความรู้เรื่องข้าว” เวอร์ชั่น 3 และโปรแกรมประยุกต์ใช้
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

6. คณะทำงานด้านเครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการปลูกข้าว

6.1 นายจงรัก งามดี วิศวกรการเกษตรชำนาญการ ประธานคณะทำงาน
6.2 นายอรชุณร์ สารพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
6.3 นายสมชาย สุขสี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน คณะทำงาน
6.4 นายมนตรี ยาใจ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน คณะทำงาน
6.5 นายชัยรัตน์ จันทร์หนู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
6.6 นางสาวขวัญชนก ปฏิสนธิ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
6.7 นายนัยกร สงวนแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงานและเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

 1. รวบรวมข้อมูลด้านเครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการปลูกข้าว
 2. กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้านเครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการปลูกข้าว ในชุดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี “องค์ความรู้เรื่องข้าว” เวอร์ชั่น 3 และโปรแกรมประยุกต์ใช้
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

7. คณะทำงานด้านระบบการผลิตข้าว (อินทรีย์, GI, GAP, เกษตรทฤษฏีใหม่, ต้นทุน/ผลตอบแทน)

7.1 นายบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประธานคณะทำงาน
7.2 นางวรรณกรณ์ อินทรสถิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
7.3 นางประนอม มงคลบรรจง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
7.4 นางสาวสอาง ไชยรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
7.5 นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
7.6 นางสาวเฟื่องลดา ธนะโชติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงานและเลขานุการ
7.7 นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

คณะทำงานศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

7.8 นางสาวเฟื่องลดา ธนะโชติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

คณะทำงานกองวิจัยและพัฒนาข้าว
และเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

 1. รวบรวมข้อมูลด้านระบบการผลิตข้าว (อินทรีย์, GI, GAP, เกษตรทฤษฏีใหม่, ต้นทุน/ผลตอบแทน)
 2. กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้านระบบการผลิตข้าว (อินทรีย์, GI, GAP, เกษตรทฤษฏีใหม่, ต้นทุน/ผลตอบแทน) ในชุดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี “องค์ความรู้เรื่องข้าว” เวอร์ชั่น 3 และโปรแกรมประยุกต์ใช้
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

8. คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตข้าว (แบบจำลองฯ, เกษตรแม่นยำฯ)

8.1 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ประธานคณะทำงาน
8.2 นายสมหมาย เลิศนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
8.3 นางอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
8.4 นายจงรัก งามดี วิศวกรการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
8.5 นางสาวเบญจมาศ รสโสภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
8.6 นายนพดล ประยูรสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ
8.7 นางสาวเฟื่องลดา ธนะโชติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
8.8 นายบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

 1. รวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตข้าว (แบบจำลองฯ, เกษตรแม่นยำฯ)
 2. กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตข้าว (แบบจำลองฯ, เกษตรแม่นยำฯ) ในชุดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี “องค์ความรู้เรื่องข้าว” เวอร์ชั่น 3 และโปรแกรมประยุกต์ใช้
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

9. คณะทำงานด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์

9.1 นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ประธานคณะทำงานและมาตรฐานพันธุ์ข้าว
9.2 นางวิไล ปาละวิสุทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
9.3 นางสาวดวงอร อริยพฤกษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
9.4 นางอรสา วงศ์เกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
9.5 นางพรรณี ทองเกตุ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
9.6 นางวเรนยา สิงคนิภา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
9.7 นายกฤษณะ ศิริรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
9.8 นายชูชาติ สวนกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ คณะทำงาน
9.9 นายญาณวุฒิ ทบด้าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

 1. รวบรวมข้อมูลด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ข้าว
 2. กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ข้าวในชุดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี “องค์ความรู้เรื่องข้าว” เวอร์ชั่น 3 และโปรแกรมประยุกต์ใช้
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

10. คณะทำงานด้านแมลงและสัตว์ศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

10.1 นางวันทนา ศรีรัตนศักดิ์ นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ ประธานคณะทำงาน
10.2 นางวรรณพรรณ จันลาภา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
10.3 นายจิรพงศ์ ใจรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
10.4 นายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
10.5 นางรอยบุญ จำรัสกาญน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
10.6 นายภมร ปัตตาวะตัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
10.7 นายชัยรัตน์ จันทร์หนู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
10.8 นางสาวเพชรี เซ่งซิ้ม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
10.9 นางสาววิภาวดี ชำนาญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
10.10 นายเอกราช แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
10.11 นางสาวภัสสร แก้ววิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
10.12 นางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
10.13 นางสาวกรสิริ ศรีนิล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
10.14 นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
10.15 นางสาวยุพดี รัตนพันธุ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
10.16 นางสาวทัดดาว เกตุเนตร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
10.17 นางสุกัญญา อรัญมิตร กีฎวิทยาชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ
10.18 นางสาวอุรัสยาน์ บูลย์ประมุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

 1. รวบรวมข้อมูลด้านแมลงและสัตว์ศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด
 2. กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้านแมลงและสัตว์ศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด ในชุดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี “องค์ความรู้เรื่องข้าว” เวอร์ชั่น 3 และโปรแกรมประยุกต์ใช้
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

11. คณะทำงานด้านโรคข้าวและการป้องกันกำจัด

11.1 นางวิชชุดา รัตนากาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประธานคณะทำงาน
11.2 นางอัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
11.3 นางสาวรัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
11.4 นางพยอม โคเบลลี่ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
11.5 นางวรรณพรรณ จันลาภา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
11.6 นางชนสิริน กลิ่นมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
11.7 นางดวงกมล บุญช่วย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
11.8 นางสาวคนึงนิจ ศรีวิลัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
11.9 นางสาวนุจรินทร์ จังขันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
11.10 นางสาวอังคณา กันทาจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
11.11 นางสาวอัญชลี ตาคำ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงาน
11.12 นายกิตติพงษ์ ศรีม่วง นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ คณะทำงานและเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

 1. รวบรวมข้อมูลด้านโรคข้าวและการป้องกันกำจัด
 2. กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้านโรคข้าวและการป้องกันกำจัดในชุดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี “องค์ความรู้เรื่องข้าว” เวอร์ชั่น 3 และโปรแกรมประยุกต์ใช้
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

12. คณะทำงานด้านวัชพืชและการป้องกันกำจัด

12.1 นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ประธานคณะทำงาน
12.2 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก คณะทำงาน
12.3 นายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา คณะทำงาน
12.4 นายรณชัย ช่างศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงานและเลขานุการ
12.5 นายกฤษณ์กมล เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

 1. รวบรวมข้อมูลด้านโรคข้าวและการป้องกันกำจัด
 2. กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้านโรคข้าวและการป้องกันกำจัดในชุดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี “องค์ความรู้เรื่องข้าว” เวอร์ชั่น 3 และโปรแกรมประยุกต์ใช้
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

13. คณะทำงานด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปข้าว

13.1 นางสาวกัญญา เชื้อพันธุ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประธานคณะทำงาน
13.2 นางสาวสุนันทา วงศ์ปิยชน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
13.3 นางสาวสอาง ไชยรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
13.4 นางสาวรุจิรา ปรีชา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
13.5 นางกฤษณา สุดทะสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
13.6 นางสาวกาญจนา พิบูลย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
13.7 นางสาววัชรี สุขวิวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ
13.8 นายอังศุธรย์ วสุสัณห์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
13.9 นางสาวรัตนวรรณ จันทร์ศศิธร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

 1. รวบรวมข้อมูลด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปข้าว
 2. กำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปข้าวในชุดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี “องค์ความรู้เรื่องข้าว” เวอร์ชั่น 3 และโปรแกรมประยุกต์ใช้
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่       พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙


แสดงคณะทำงานเวอร์ชั่น 2
แสดงคณะทำงานเวอร์ชั่น 1