เครื่องจักรกลและเขตกรรม

ต้นกำลังจากสัตว์

     สมัยก่อนเราจะใช้สัตว์เป็นต้นกำลัง สำหรับการลากจูงเครื่องมือทุ่นแรงในการทำนา เช่น คันไถหรือไถหัวหมู คราด ขลุบ หรือเลื่อน เป็นต้น ก่อนที่จะมีเครื่องจักรกลเป็นต้นกำลังในการฉุดลากเครื่องมือทุ่นแรงในปัจจุบัน

     สัตว์ที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นควาย รองมาก็จะเป็นวัวหรือม้า เป็นต้น ตามแต่ละพื้นที่ที่มีลักษณะของการทำนาแบบที่ลุ่มหรือที่ดอนที่จะใช้ควายหรือวัว ส่วนในเขตพื้นที่สูงหรือบนดอยซึ่งจะต้องใช้ม้าหรือฬ่อในการเตรียมแปลงปลูกข้าว

     ซึ่งในปัจจุบันการใช้สัตว์เป็นต้นกำลังในการลากจูงเครื่องมือทุ่นแรงนั้นจะทำให้ใช้เวลาในการทำงานมากและเหนื่อย อีกทั้งจะได้ปริมาณงานในพื้นที่ที่น้อยไม่มากพอต่อเวลา ทำให้เกิดการสูญเสียประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์

     จึงทำให้ปัจจุบันมีการลดปริมาณการใช้สัตว์เป็นต้นกำลังลง แต่ก็ยังเกษตรกรมีบางรายที่หันมาใช้สัตว์แทนเครื่องจักรกลเพื่อหวังว่าจะเป็นการอนุรักษ์และลดต้นทุนการผลิตลงหรือเป็นการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้น