เครื่องจักรกลและเขตกรรม

ต้นกำลังจากเครื่องจักรกล

       ในยุคแรกได้มีการนำแรงงานสัตว์มาใช้เพื่อทุ่นแรง ทั้งในด้านของการสัญจร การขนส่ง และการทำการเกษตร โดยสัตว์ที่ถูกนำมาใช้แรงงานส่วนใหญ่ ได้แก่ ช้าง ม้า วัว ควาย หรือฬ่อ เป็นต้น ซึ่งการใช้สัตว์เป็นต้นกำลังในการลากจูงเครื่องมือทุ่นแรงนั้น ใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างนานและได้ปริมาณงานน้อย ทำให้เกิดการสูญเสียประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และล้มตายของสัตว์ที่นำมาใช้แรงงาน

       ในปัจจุบันได้มีการนำเอาใช้เครื่องจักรกลมาใช้เป็นต้นกำลังทดแทนแรงงานสัตว์ ในด้านต่าง ๆ เช่น การขนส่งสินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตร การฉุดลากเครื่องมือทุ่นแรงสำหรับเตรียมดินในพื้นที่ปลูก การปลูก การหว่านปุ๋ย การพ่นยา ตลอดจนการเก็บเกี่ยว เป็นต้น เพื่อให้ทันต่อเวลาการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวเพื่อจำหน่าย        

       เครื่องจักรกลต้นกำลังที่มีการใช้งานกันอย่างพร่หลายในปัจจุบัน คือ รถแทรกเตอร์และรถไถเดินตาม ฯลฯ เนื่องจากเป็นเครื่องที่มีหาได้ง่าย และมีขนาดแรงม้าหรือระบบการขับเคลื่อนให้เลือกใช้ได้หลายขนาดตามความเหมาะสมของลักษณะพื้นที่ และการใช้งาน