เครื่องจักรกลและเขตกรรม

เครื่องสูบน้ำหรือท่อพญานาค

       หลังจากมีการปรับระดับพื้นดินในแปลงนาหรือมีการหว่านเมล็ดข้าวปลูกแล้ว หรือในช่วงที่มีสภาวะน้ำท่วม จำเป็นต้องมีการระบายน้ำออกจากพื้นที่แปลงนาเพื่อให้ดินมีสภาพแค่เปียกเท่านั้น หากยังมีน้ำอยู่ในปริมาณมากจะทำให้เมล็ดข้าวที่ปลูกเกิดการเน่าเสียหรือลอยน้ำได้ ต้นข้าวก็จะไม่มีการเจริญเติบโตอีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองต้นทุนในด้านเมล็ดพันธุ์ จึงมีความจำเป็นต้องชักร่องระบายน้ำหรือใช้ท่อพญานาคทำการระบายน้ำออกจากพื้นที่แปลงนา โดยส่วนใหญ่ท่อพญานาคจะมีขนาดตั้งแต่ 4 - 8 นิ้ว ผลิตด้วยวัสดุเหล็กและสแตนเลส ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล